หน้าแรก / บริการ THTI / วิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์

วิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์แปลงนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์

Textile Transformation Service

จัดขึ้นเพื่อเชื่อมต่อนโยบาย Industry Transforms รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 โดยร่วมปฏิวัตินวัตกรรมสิ่งทอสู่เชิงพาณิชย์ โดยรวมงานนวัตกรรมมากมาย ดังนี้

  • งานวิจัยพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Textile) เช่น สีย้อมธรรมชาติ เส้นใยรีไซเคิล เส้นใยมะพร้าวอ่อน เส้นใยสับปะระ เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยชานอ้อย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยล่าสุดโดยประสบผลสำเร็จครั้งแรกของไทย

 ขั้นตอนการให้บริการ
1. สมัครสมาชิก Textile Transformation Service 2,000 บาท *ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(สมาชิกมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สมัคร)
2. ได้รับคำปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Feasibility of Product Development)    3 ด้าน ได้แก่

Medical Textile (ต้านแบคทีเรีย, ยับยั้งเชื้อรา, กันยุง)
Eco Textile  (สีย้อมธรรมชาติ, เส้นใยธรรมชาติ, เส้นใยรีไซเคิล, CoolMode, เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5)
Protective Textile (ต้านการลามไฟ, ต้านรังสี UV)

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype)

4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Training & Workshop)