หน้าแรก / เกี่ยวกับ THTI / วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

“เป็นองค์กรที่ปฏิบัติกิจกรรมและบริการในหลากหลายมิติ เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้สหวิชาการเน้น นวัตกรรม (Innovation) การออกแบบ (Design) และ การเชื่อมโยง (Connect) ให้วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อม ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรวมทั้งแฟชั่นและไลฟสไตล์ เพื่อทำให้เกิดการยกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขัน และรวมเป็นเครือข่ายห่วงโซ่มูลค่า (Value Chains) เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลก”

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

  • เป็นหน่วยงานเสนอแนะนโยบายและมาตรการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น
  • พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด อาทิ กลุ่มสิ่งทอเทคนิค และสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ (Technical & Functional Textile) กลุ่มสิ่งทอในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพและการแพทย์
  • พัฒนาการออกแบบบนพื้นฐานของความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (creativity & culture) ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ที่สูงขึ้น
  • เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นกับธุรกิจอื่นๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
  • เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพแก่อุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการตลาด
  • เน้นผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น เคหะสิ่งทอ กลุ่มสิ่งทอในยานยนต์ กลุ่มสิ่งทอเพื่อสุขภาพ สิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ เครื่องหนังรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง ของขวัญ

ส่งเสริมทักษะและความรู้สหวิชาการเน้นนวัตกรรมการออกแบบและการเชื่อมโยง ให้วิสาหกิจโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ รวมทั้งแฟชั่นและไลฟสไตล์ เพื่อทำให้เกิดการยกระดับผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ -