หน้าแรก / เกี่ยวกับ THTI / ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวังมาที่
E-mail : wilaiwanp@thaitextile.org

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนอาวุโส ( Policy and Plan Officer)

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • บูรณาการ/ประสานงบประมาณ วิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการ งบประมาณ ประสานงาน รวบรวม ติดตาม ตลอดจนกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อผลักดันการของบประมาณ
 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำหรือประกอบและสนับสนุน ในการจัดทำแผนการจัดทำโครงการ และติดตามประเมินผล
 • การติดตามและรายงานผล วิเคราะห์ผล ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

คุณสมบัติ :

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านการบริหาร เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงระบบ การวิจัย การสรุป การนำเสนอ และการเขียนในเชิงวิชาการ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นกลาง และโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อและประสานงาน
 • ความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติพื้นฐาน :

 • ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายปี
 • เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
 • ประสบการณ์ : 1-3 ปี
 • สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
 • การศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 25 - 50 ปี
 • การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีใบขับขี่ ขับรถปลอดภัย รู้กฎหมายจราจรเป็นอย่างดี
 • ขำนาญเส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่น
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม

ผู้ช่วยผู้จัดการอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ :

  งานบริหาร

 • ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงานมูลนิธิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และตามมิติของคณะกรรมการมูลนิธิ
 • ติดตามประสานงาน การรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน
 • จัดทำงบประมาณประจำปี บัญชีและการเงิน ของสำนักงานมูลนิธิ
 • สรรหาผู้สอบบัญชีมูลนิธิ

 • งานตรวจสอบสถาบันภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานมูลนิธิ

 • จัดทำแผนการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการตรวจสอบ ตรวจความเหมาะสมของรายงาน การตรวจสอบ และพัฒนางานตรวจสอบ
 • เป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันภายใต้กำกับดูแลของมูลนิธิ

 • จัดทำแผนงานประจำปีของสำนักมูลนิธิ


  ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่เกิน 61 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน ไม่ต่ำกว่า 15 ปี โดยผ่านงาน งานด้านบริหาร หรือตรวจสอบภายใน หรือ ด้านบัญชี
 • หากมีความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Pulic Accout-CPA) หรือได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (Certified Internal Auditor - CIA) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย ทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ให้โทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
 • ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม