/ เกี่ยวกับ THTI / คณะกรรมการสถาบัน
คณะกรรมการสถาบัน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
มีความสามารถไม่แตกต่างกัน
แต่มีศักยภาพที่ต้องการแตกต่างกัน

ประธานกรรมการ
นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม -
นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม - กรรมการ -
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรรมการ -
นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - กรรมการ -
นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายยุทธนา ศิลป์สรรค์วิชช์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองฯ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ - กรรมการ -
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ - กรรมการและเลขานุการ -