/ เกี่ยวกับ THTI / คณะกรรมการสถาบัน
คณะกรรมการสถาบัน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
มีความสามารถไม่แตกต่างกัน
แต่มีศักยภาพที่ต้องการแตกต่างกัน

นายปราโมทย์ วิทยาสุข
ประธานกรรมการ
ผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรรมการ -
ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - กรรมการ -
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
ผู้แทน ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
ผู้แทน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ - กรรมการและเลขานุการ -