/ เกี่ยวกับ THTI / คณะกรรมการสถาบัน
คณะกรรมการสถาบัน

ผู้ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
มีความสามารถไม่แตกต่างกัน
แต่มีศักยภาพที่ต้องการแตกต่างกัน

นายปราโมทย์ วิทยาสุข
ประธานกรรมการ
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ - กรรมการ -
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - กรรมการ -
นายปิลันธน์ ธรรมมงคล ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ผู้แทนประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายจำนงค์ นวสมิตวงศ์ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย - กรรมการ -
นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ศ.(พิเศษ) ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - กรรมการ -
ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ - กรรมการและเลขานุการ -