พันธมิตร

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ผสานร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา และการบริการอย่างดีที่สุด