กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) สู่เชิงพาณิชย์

เพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!ดาวน์โหลด กำหนดการและใบตอบรับ  คลิก!

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564 กำหนดให้มีกลยุทธ์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการต่อยอดงานวิจัย และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศและอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต นั้น

   สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในฐานะหน่วยงานเครื่องข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งระบบ จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นด้วยการวางแผนดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ (Functional Textiles) และการออกแบบให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสู่เชิงพาณิชย์เพื่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษ (Functional Textiles)

2. เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าด้วยการประยุกต์องค์ความรู้ในการวิจัยพัฒนาและเพิ่มมูลผลิตภัณฑ์ ในระดับ Lab scale ไปสู่   Pilot scale ตลอดจนการออกแบบเพื่อเข้าสู่เชิงพาณิชย์

 

กลุ่มเป้าหมาย

1. ผู้ประกอบในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

2. โรงงานผลิตเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสมบัติพิเศษ Functional Textiles เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

2. ลดการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ

3. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการทำวิจัยพัฒนาและการผลิต

4. ลดการนำเข้าเครื่องมืออุปกรณ์จากต่างประเทศ เช่น เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน เป็นต้น

5. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั้งระบบได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กและกลุ่มวิสาหกิจ OTOP ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวขึ้นสู่กลุ่มผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสมบัติพิเศษ และสิ่งทอเทคนิคของเอเชีย ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

6. อุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถเพิ่มผลิตภาพและขยายตลาดสินค้าสิ่งทอเทคนิคและสิ่งทอสมบัติพิเศษในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสามารถแข่งขันได้ความความต้องการตลาด เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ

- เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสมบัติพิเศษ เพื่อศักยภาพของอุตสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์

- เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและนักออกแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ

- เกิดการขยายตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ


เปิดรับสมัคร

-นักวิจัย

-ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

-วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

คุณศิริวรรณ Email : siriwan@thaitextile.org โทรศัพท์ 027135492-9  ต่อ 406

เบอร์ติดต่อ Fax : 02-712-4526

กรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ และส่งมาตามอีเมล์ที่ระบุ

 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy