สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

1. ผู้จัดการงานธุรการ    จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท คณะบริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์

 3. ประสบการณ์ด้านงานธุรการ บุคคล จัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 4. สามารถประสานงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

   

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 2. วุติการศึกษาปริญาตรีหรือโท บัญชี-การเงิน

 3. ประสบการณ์ด้ารงานบัญชีไม่ร้อยกว่า 5 ปี

 4. สามารถประสานงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี

 

3. พนักงานจัดซื้อ    จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง-ชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

 2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ผ่านงานด้านจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 4. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสารในระดับใช้งานเพื่อการสั่งซื้อ

 5. หากมีประสบการณ์จัดซื้อเกี่ยวกับสารเคมีสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน

 


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

1. หัวหน้างานส่วนวิจัยและพัฒนา    จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย  อายุ 25-35 ปีขึ้นไป  

 2. ปริญญาตรี สาขาเคมี, เทคโนโลยีสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ หรือโพลีเมอร์

 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ในระดับดี

 4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี

 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

   

2. นักวิเคราะห์ข้อมูล  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25-35 ปี

 2. ปริญญาตรี  ด้านเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และย่อยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์

 4. มีทักษะในการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและมีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การแข่งขัน

 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทนและรับผิดชอบงานในระดับดี

 

3. นักวิทยาศาสตร์    จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง-ชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

 2. ปริญญาตรี  สาขาเคมี, เคมีสิ่งทอ, เทคโนโลยีสิ่งทอหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 5. มีความละเอียดถี่ถ้วนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

1. ผู้จัดการงานธุรการ    จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25-35 ปี

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท คณะบริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์

 3. ประสบการณ์ด้านงานธุรการ บุคคล จัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 4. สามารถประสานงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

   

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25-35 ปี

 2. วุติการศึกษาปริญาตรีหรือโทร บัญชี-การเงิน

 3. ประสบการณ์ด้ารงานบัญชีไม่ร้อยกว่า 5 ปี

 4. สามารถประสานวานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี

 

3. พนักงานจัดซื้อ    จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง-ชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

 2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ผ่านงานด้านจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 4. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสารในระดับใช้งานเพื่อการสั่งซื้อ

 5. หากมีประสบการณ์จัดซื้อเกี่ยวกับสารเคมีสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน

 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy