สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

1. หัวหน้างานส่วนวิจัยและพัฒนา    จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย  อายุ 25-35 ปีขึ้นไป  

 2. ปริญญาตรี สาขาเคมี, เทคโนโลยีสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ หรือโพลีเมอร์

 3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้อื่นได้ในระดับดี

 4. มีประสบการณ์ทำงานในโรงฟอกย้อมและตกแต่งสิ่งทอหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมี

 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

   

2. นักวิเคราะห์ข้อมูล  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 25-35 ปี

 2. ปริญญาตรี  ด้านเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ

 3. มีทักษะในการวิเคราะห์และย่อยข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์

 4. มีทักษะในการวิเคราะห์นโยบายรัฐบาลและมีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์การแข่งขัน

 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทนและรับผิดชอบงานในระดับดี

 

3. นักวิทยาศาสตร์    จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง-ชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

 2. ปริญญาตรี  สาขาเคมี, เคมีสิ่งทอ, เทคโนโลยีสิ่งทอหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษระดับปานกลาง

 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 5. มีความละเอียดถี่ถ้วนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy