สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศรับสมัครงานหลายตำแหน่ง ดังนี้

 

1. ผู้จัดการงานธุรการ    จำนวน  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือโท คณะบริหารธุรกิจ/นิติศาสตร์

 3. ประสบการณ์ด้านงานธุรการ บุคคล จัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

 4. สามารถประสานงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

   

2. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน  จำนวน  1  ตำแหน่ง

 1. เพศชาย – หญิง  อายุ 35 ปี ขึ้นไป

 2. วุติการศึกษาปริญาตรีหรือโท บัญชี-การเงิน

 3. ประสบการณ์ด้ารงานบัญชีไม่ร้อยกว่า 5 ปี

 4. สามารถประสานงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน

 5. ความสามารถภาษาอังกฤษในระดับดี

 

3. พนักงานจัดซื้อ    จำนวน   1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง-ชาย  อายุ  25  ปีขึ้นไป

 2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 3. ผ่านงานด้านจัดซื้อไม่ต่ำกว่า 2 ปี

 4. มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศในด้านการติดต่อสื่อสารในระดับใช้งานเพื่อการสั่งซื้อ

 5. หากมีประสบการณ์จัดซื้อเกี่ยวกับสารเคมีสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ผู้สนใจสามารถส่งจดหมายสมัครงาน (เฉพาะ CV/Resume) ระบุตำแหน่งที่สมัครและอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง
มาที่ Email: wilaiwanp@thaitextile.org


แบบฟอร์มใบสมัครงาน


 
© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy