• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1349) และให้ใช้เลขรหัส 017 สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

 • Web Administrator
 • /    Comment

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 • Web Administrator
 • /    Comment

อ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการขอรับเครื่องหมายคุณภาพได้ที่นี่

 • Web Administrator
 • /    Comment

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครขอใช้และแสดงเครื่องหมายคุณภาพได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 • Web Administrator
 • /    Comment

แบ่งเป็น 4 หลักเกณฑ์ด้วยกัน เช่น ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีสมบัติพิเศษหรือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะทำงานโครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

รายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Smart Fabric

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

รายชื่อผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง Smart Fabric

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ผู้ประกอบการรายแรกที่ได้รับเครื่องหมายรับรอง Smart Fabric บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งทอสมบัติพิเศษอย่างต่อเนื่อง จนได้รับฉลาก Smart Fabric เป็นปีที่ 2 ในฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษ ความสามารถในการต้านเชื้อแบคทีเรีย (Anti-bacteria)