• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

Apply now to access the growing Chinese market! Held during China’s peak domestic sourcing season for fine products, Intertextile Shanghai Home Textiles – Spring Edition 2017 is the most suitable and effective marketplace for you to tap into the favourable China market.

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 EU ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาในการขอฉลาก Ecolabel สำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้า (COMMISSION DECISION (EU) 2016/1349) และให้ใช้เลขรหัส 017 สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

หลักสูตรอบรมของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ ส.ค. 2559 - ก.ย. 2560

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

ขอเชิญท่านร่วมงานแสดงสินค้าสิ่งทอ ณ กรุงปารีส

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

Messe Frankfurt Event 2016

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สีย้อมสังเคราะห์เป็นสีที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากสารเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ เช่น เฉดสีที่หลากหลาย มีความสดใส คงทน และสามารถย้อมติดบนเส้นใยชนิดต่างๆ แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เนื่องจาก มีส่วนผสมของสารพิษ เช่น สีเอโซและโลหะหนัก เพื่อความปลอดภัยและป้องกัน ความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 • Annop Chitranukroh
 • /    Comment

a

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดสัมมนา “การขับเคลื่อนย่านแฟชั่นไทยสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน : Thailand to be ASEAN Fashion Hub” ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (กรุงเทพฯ) โดยในงานสัมมนาดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยาย (พิเศษ) ในหัวข้อ “Thailand Fashion Cluster...สู่ความเข้มแข็งในภูมิภาค” และช่วงเสวนาในหัวข้อ “Fashion Districts: กับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน”

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกรมควบคุมมลพิษ ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน “เสื้อผ้า CoolMode กับ การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00–13:00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 3 โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

เสวนาเรื่อง “เซลลูโลสประดิษฐ์” เส้นทางใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะอนุกรรมการเทคนิคสำหรับเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย

 • Pichet Vasprasert
 • /    Comment

คณะทำงานโครงการพัฒนาเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย