• Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการ "ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต"

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปี 2561 (จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสุรินทร์)

Modern Thai Silk 2016

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอขอเชิญวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตเส้นใย เส้นไหม เส้นด้าย ผ้าผืน และฟอกย้อมพิมพ์ ตกแต่งสำเร็จ เข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ปีงบประมาณ 2560

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว” ระยะเวลาดำเนินการโครงการ ธันวาคม 2559 - มกราคม 2560

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เรียนเชิญ..ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า อุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่มีผ้าเป็นองค์ประกอบ