• patcharasu
 • /    Comment

Textile Exchange ได้เผยแพร่คู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับฝ้ายอินทรีย์ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ภาพรวมของผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นด้านบวกของฝ้ายอินทรีย์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นนำไปสู่การยอมรับฝ้ายอินทรีย์ของร้านเสื้อผ้าและแบรนด์ต่อไป

 • patcharasu
 • /    Comment

GOTS กล่าวว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้เป็นผลมาจากข้อสรุปของผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ

 • patcharasu
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกส่วนประกอบของรองเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าแตะ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แผนภูมิการส่งออกรองเท้่ายางและพลาสติก

 • /    Comment

รวมประกาศและคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

 • patcharasu
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าอื่นๆ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554