• Pradit
  • /    Comment

รวมประกาศและคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

  • Pradit
  • /    Comment

รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และตระหนักว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวมอุตสาหกรรมนี้ไว้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมรัฐบาลประกาศแผนงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

  • Nattavadee Thaicharoen
  • /    Comment

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

  • Nattavadee Thaicharoen
  • /    Comment

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554