• patcharasu
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกส่วนประกอบของรองเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าแตะ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

แผนภูมิการส่งออกรองเท้่ายางและพลาสติก

 • /    Comment

รวมประกาศและคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน

 • /    Comment

รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และตระหนักว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จึงได้รวมอุตสาหกรรมนี้ไว้เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมรัฐบาลประกาศแผนงานเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

 • patcharasu
 • /    Comment

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าอื่นๆ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เฉพาะในกรตรวจสอบเพื่อการอนุญาต สำหรับรองเท้าหนังนิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย มาตรฐานเลขที่ มอก.523-2554