• wisit
 • /    Comment

Thai Textile and Fashion Outlook by THTI ฉบับที่ 19 (เมษายน-มิถุนายน 2559) “Fashion Districts: Market Integration” Thailand fashion cluster สู่ความเข้มแข็งในภูมิภาค Interview “เสวนา Fashion Districts กับการพัฒนาสู่ศูนย์กลางแฟชั่นอาเซียน” Situation “รายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมรายไตรมาส” Movement “8 ย่านการค้าแฟชั่นไทย สู่การพัฒนาย่านการค้าแฟชั่นครบวงจร” “กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย” Knowledge “ธุรกิจค้าปลีกแฟชั่น (Fashion Retailing)” Trend “เทรนด์แฟชั่นสิ่งทอ ISPO Textrends ฤดูใบไม้ร่วง 2017 และฤดูหนาว 2018”

 • wisit
 • /    Comment

เป็นที่ทราบกันดีว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและถือเป็น อุตสาหกรรมแรก ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 อุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าการค้าในตลาดโลกอยู่ที่ 6,847 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือยู่ในอันดับที่ 21 ของโลก เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 5 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.6 ของแรงงานในภาคการผลิต ดังนั้น ความเจริญก้าวหน้า หรือความถดถอยของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญ การเร่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรมในรูปแบบของคลัสเตอร์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงตลอด Supply Chain พร้อมทั้งการเพิ่มผลิตภาพการผลิตขั้นสูง (High Productivity) โดยการเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี เน้นการพัฒนา R&D เพื่อให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทดแทนการใช้ต้นทุนแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว และท้ายที่สุดต้นทุนดังกล่าวก็จะเพิ่มสูงขึ้น วารสาร Fashion Outlook ฉบับที่ 18 ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (คุณอรรชกา สีบุญเรือง) อนุญาตเข้าสัมภาษณ์ในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบคลัสเตอร์” ซึ่งจะได้รับทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

วารสาร Fashion Outlook ฉบับที่ 17 ให้ความสำคัญ และรวมรวมประเด็นที่สอดคล้องกับแนวทางการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) อุตสาหกรรม โดยตั้งใจให้ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปิดแนวคิดใหม่ๆ ในภาพผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแช่งชันบนกระแสใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม หรือ “Industry 4.0” อย่างทันท่วงที

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

Thai Textile and Fashion Outlook Vol. 16 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)

 • Rattapon Sawatdee
 • /    Comment

Thai Textile and Fashion Outlook Vol. 15 (เมษายน - มิถุนายน 2558)

New Book@THTI

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

New Book @THTI