• Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

เว็บไซต์ที่ตามติดกระแสข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวง SME ที่นำมาให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้อ่านกันแบบไม่มีอั้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

ZDHC ได้เปิดเผยบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายที่ปลอดภัยเพื่อนำไปใช้กับหนังและรองเท้า

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

UNIDO อัพเดทกรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืนฉบับปรับปรุงใหม่และขยายกรอบการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

L’Officiel

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์
 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

The Trend Bunker เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอเทรนด์และการคาดการณ์แนวโน้มเทรนด์ในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

Textile Transformation Service อีกหนึ่งบริการใหม่ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ที่มีความต้องการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่เชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับภาคผลิต ซึ่งจะเป็นฐานพื้นสำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    คอมเม้นท์

Protective Textiles ถือเป็น 1 ในสิ่งทอเทคนิคของไทยที่มีศักยภาพและมีระดับเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิต อีกทั้งมีนัยสำคัญที่บ่งบอกถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในขณะที่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ถือเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ในทางปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างในการผลักดันประเทศเข้าสู่ ‘ประเทศไทย 4.0’ อย่างเป็นรูปธรรม และด้วยนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด New Technology และ Inclusive growth ซึ่งการพัฒนาบนพื้นที่ EEC จะช่วยยกระดับความสำคัญของประเทศไทยในเอเชีย บนพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีความสมดุล มีความเข้มแข็งจากภายใน (Local Economy) ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นสามารถรองรับผลกระทบจากสภาวะความผันผวนภายนอก รวมทั้งสามารถตอบโจทย์การเชื่อมโยงกับประชาคมโลกอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ ศักยภาพของผู้ผลิตในประเทศ และระบบ Logistic ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญยิ่งที่จะผลักดัน Protective Textiles ในประเทศให้เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้น

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

สมาคม Oeko-Tex ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ปรับข้อบังคับใหม่สำหรับมาตรฐานเครื่องหนัง ปี 2018 โดยจะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2018

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

มาตรฐานด้านความปลอดภัย EN 14682: สำหรับเชือกผูกและเชือกที่เป็นหูรูดในสินค้าเสื้อผ้าเด็ก (cords and drawstrings) ซึ่งเป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่กฎระเบียบของอียูที่มีข้อกำหนดชัดเจนสำหรับผู้ผลิตในการออกแบบสินค้า เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยัง EU

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

แผนภูมิขั้นตอนการส่งออกรองเท้าอื่นๆ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    คอมเม้นท์

Fashion Trendsetter เป็นแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและแนวโน้ม ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 โดย Senay Gokcen

 • patcharasu
 • /    คอมเม้นท์

จากวิกฤตการณ์การเงินที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2007 ส่งผลให้ประเทศที่ต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า หนึ่งในนั้นคือประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขของภาคการส่งออกในกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พบว่ามีอัตราการขยายตัวลดลงเรื่อยมา อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศ ถือว่าเป็นตลาดหนึ่งที่สาคัญซึ่งการให้ความสาคัญกับตลาดภายในประเทศนับว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการคุ้มครองผู้ประกอบการ และผู้บริโภคในประเทศของตน และยังเป็นการลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศด้วย