• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอกระบวนการผลิตเส้นด้าย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอสาธิตการผลิตยีนส์สี โดยกรรมวิธีผลิตยีนส์สี เริ่มตั้งแต่การผสมสีย้อม การย้อมสี และการตกแต่งลวดลาย จนเป็นกางยีนส์สีสันสวยงาม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยและความร้อน หลายประเทศจึงได้ออกกฎระเบียบและมาตรฐานทดสอบประสิทธิภาพในการหน่วงไฟหรือต้านทานความร้อนสูงของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ISO ASTM NFPA เป็นต้น โดยแต่ละมาตรฐานมีข้อแตกต่างกันที่ แหล่งให้ความร้อน เชื้อเพลิง เวลาที่ใช้จ่อเปลวไฟบนชิ้นทดสอบ และลักษณะการวางชิ้นทดสอบ

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าไม่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบที่น่าสนใจได้อีกหลากหลาย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการพัฒนาเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร คือ Botiá เป็นผลงานการพัฒนาวัสดุของ 2 นักออกแบบชาวบราซิล ซึ่งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่ประกอบด้วยเส้นใยมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลัง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการปรับปรุงเส้นใยธรรมชาติจากพืชด้วยวิธีทางเชิงกล (mechanical refining) หมายถึง กรรมวิธีที่ใช้แรงหรือกลไกทางกายภาพกับเส้นใยพืชโดยตรง เพื่อลดขนาดของกลุ่มเซลลูโลส

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนทางชีวภาพ (biological refining) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชด้วยจุลินทรีย์ สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชประเภทลิกโนเซลลูโลสและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสกัดเส้นใยด้วยเอนไซม์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการทางเคมี (chemical refining) เป็นกระบวนการปรับปรุงเส้นใยพืชด้วยการใช้สารเคมี ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้เกิดการสลายตัวของลิกนินและเฮมิเซลลูโลสในเส้นใยพืชได้

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการทางเชิงกลเคมี (chemical-mechanical refining) เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชด้วยวิธีทางเชิงกลร่วมกับทางเคมี