• Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

คลิปวีดีโอผลิตซิปของ บริษัท UCAN Zipper USA ซึ่งเป็นโรงงานผลิตซิปที่น่่าสนใจแห่งหนึ่งใน สหรัฐอเมริกา

 • Mayuree Khamsa-ard
 • /    Comment

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแปรรูปป่านศรนารายณ์

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

Textile Learner

 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

Textile Learner เป็นบล็อกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะทางโดยเฉาะสาขาสิ่งทอ ซึ่งบล็อคดังกล่าวนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอแบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ และความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหวตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม

 • Nanicha Wongrasakorn
 • /    Comment
 • Tassanee Raktuam
 • /    Comment

ผ้าม่านกันไฟลาม PASAYA FR-curtain

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ผ้าไม่ทอจากเส้นใยธรรมชาติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบที่น่าสนใจได้อีกหลากหลาย

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

ตัวอย่างที่น่าสนใจในการพัฒนาเส้นใยมะพร้าวเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร คือ Botiá เป็นผลงานการพัฒนาวัสดุของ 2 นักออกแบบชาวบราซิล ซึ่งได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่อาหารที่ประกอบด้วยเส้นใยมะพร้าวและแป้งมันสำปะหลัง

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการปรับปรุงเส้นใยธรรมชาติจากพืชด้วยวิธีทางเชิงกล (mechanical refining) หมายถึง กรรมวิธีที่ใช้แรงหรือกลไกทางกายภาพกับเส้นใยพืชโดยตรง เพื่อลดขนาดของกลุ่มเซลลูโลส

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนทางชีวภาพ (biological refining) เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชด้วยจุลินทรีย์ สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชประเภทลิกโนเซลลูโลสและยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกสกัดเส้นใยด้วยเอนไซม์

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการทางเคมี (chemical refining) เป็นกระบวนการปรับปรุงเส้นใยพืชด้วยการใช้สารเคมี ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ และสามารถทำให้เกิดการสลายตัวของลิกนินและเฮมิเซลลูโลสในเส้นใยพืชได้

 • Nattavadee Thaicharoen
 • /    Comment

กระบวนการทางเชิงกลเคมี (chemical-mechanical refining) เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพเส้นใยพืชด้วยวิธีทางเชิงกลร่วมกับทางเคมี