อบรมเรื่อง "การทดสอบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอและยานยนต์ "

Keyword:     การทดสอบการติดไฟ  ยานยนต์  สิ่งทอ  อบรม  เคหะสิ่งทอ 

การอบรม เรื่อง

  "การทดสอบการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอและยานยนต์ "
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 ณ ห้องสัมมนา  ชั้น 3  อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ วัตถุประสงค์
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบระเบียบกฏข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่อการติดไฟของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอ สิ่งทอภายในยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะ และมาตรฐานสิ่งทอในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเข้าใจหลักการและวิธีการทดสอบความสามารถในการติดไฟผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอ สิ่งทอยานยนต์เพื่อการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ลดอันตรายของการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิตจากการเกิดเพลิงไหม้ได้

วิทยากร  จากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • คุณทิพวรรณ พานิชการ
  • คุณนรินทร์ สิ้นโศรก
เนื้อหาการอบรม 
  • กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยต่อการติดไฟและมาตรฐานการทดสอบของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอในประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป
  • การทดสอบการติดไฟผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เคหะสิ่งทอ สิ่งทอยานยนต์ตามมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป ได้แก่ ASTM D 2859, NFPA 701, ISO 6941, BS 5852,  FMVSS 302, UNR 118

อัตราค่าอบรม :  1,605 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

* สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

      +++++ ชำระเงินค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์+++++
ชื่อบัญชี   "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ"
ธนาคารทหารไทย สาขากล้วยน้ำไท     เลขที่บัญชี 149-2-01710-6
ธนาคารกรุงเทพ  สาขากล้วยน้ำไท        เลขที่บัญชี 117-4-20078-0
*กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 0 2712 4527 พร้อมใบสมัคร เข้ารับการอบรม
หรือ e-mail : suthatip@thaitextile.org

Image Gallery

Share this Post:
View article: 35