รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนพฤษภาคม 2561

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  พฤษภาคม 2561  เครื่องหนังและรองเท้า 

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการส่งออกขยายตัวในตลาดสำคัญเกือบทุกตลาด โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ หนังโคกระบือฟอก เครื่องเดินทางอื่นๆ กระเป๋าถือ และรองเท้าหนัง

 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 159.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 151.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.98 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนพฤษภาคม ดุลการค้าเกินดุล    7.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ส่งผลให้สะสมห้าเดือน (มกราคม-พฤษภาคม 2561) มีมูลค่าการส่งออกรวม 705.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 797.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 92.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 63.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าแตะ และรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.57 และ 20.13 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 30.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.41 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.26 34.86 และ 52.12 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 66.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอกและหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.60 และ 12.98 ตามลำดับ

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าสะสมห้าเดือน (มกราคม-พฤษภาคม 2561) พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 255.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าแตะและรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.94 และ 13.26 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 133.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.04 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกกระเป๋าเดินทางและเครื่องเดินทางอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.97 และ 44.27 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 316.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.63 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก และหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 143.08 และ 4.61  ตามลำดับ

 

ตารางมูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 69.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 23.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 42.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.04 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรองเท้ากีฬา รองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติกและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.06 42.06 และ 24.18 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 39.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.30 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.48

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าสะสมห้าเดือน (มกราคม-พฤษภาคม 2561) พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 395.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 208.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้าทุกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 193.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80 และ 20.33 ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า เดือนพฤษภาคม 2561 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร และเมียนมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.63 58.67 10.11 และ 5.22 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฝรั่งเศส และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 141.78 87.53 23.73 และ 148.40 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม ฮ่องกง และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.06 39.09 และ 88.08 ตามลำดับ

 

สำหรับสะสมห้าเดือน (มกราคม-พฤษภาคม 2561) พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.42 รองลงคือ สหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.15 และเดนมาร์ก ลดลงร้อยละ 1.07 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สวิตเซอร์แลนด์ จีน ฝรั่งเศส และฮ่องกง เพิ่มขึ้นร้อยละ 92.99 268.68 8.89 และ 1.92 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม จีน ฮ่องกง อินเดีย และอินโดนีเซีย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.21 26.68 11.20 35.84 และ 7.32 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทย คาดว่าจะยังขยายตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามีความต้องการสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย


 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

6 กรกฎาคม 2561

 


 

Share this Post:
View article: 13