ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     ปี 2561  ภาวะปกติ  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เดือนพฤษภาคม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนพฤษภาคม ปี 2561 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของเดือนเมษายน 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.50 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.23 และการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56

โดยภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) เดือนมกราคม-เมษายน 2561 พบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 โดยการส่งออกกลุ่มสิ่งทอ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.84 โดยเฉพาะเส้นใยประดิษฐ์ ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 31.79 เป็นผลจากการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังตลาดตุรกีและสหรัฐอเมริกา และสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรวม (มูลค่าเพิ่ม) เดือนเมษายน 2561 โดยอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยประดิษฐ์มีผลด้านบวก จากดัชนีผลผลิต ดัชนีการส่งสินค้า และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94, 4.84 และ 15.29 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน (MoM) ตามลำดับ เป็นผลจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่การส่งออกกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.15 สำหรับตลาดหลักที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในกลุ่มนี้ยังคงเป็นตลาดสหรัฐอเมริกา โดยมีการส่งออก (สะสม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 รองลงมาได้แก่ ตลาดญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98

ทั้งนี้ การขยายตัวของผู้นำทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และอาเซียน ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลดีต่อการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังประเทศดังกล่าว  

 

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 26