E-Newsletter_no.43(Apr.-Jun.2018)

Keyword:    

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม_รายไตรมาส

ฉบับที่ 43 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561)

 

จดหมายข่าวอุตสาหกรรมสิ่งทอ ฉบับที่ 43

Business ข้อมูลธุรกิจ

ข่าวรอบโลก :

เทคโนโลยีเปลี่ยนสีเสื้อผ้า

เทคโนโลยี Wearable หรือเทคโนโลยีสวมใส่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสวมใส่ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อเก็บข้อมูลและนำมาประมวลผลต่อ

ในปัจจุบันกลายเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนสามารถหาซื้อมาใช้งานได้ง่ายๆ มีให้เห็นกันเกลื่อนตลาดเลยทีเดียว แต่เทคโนโลยีสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่กันนี้กำลังจะได้เห็นกันในอนาคตว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั้นเราสามารถเปลี่ยนสีได้ทั้งๆที่เราสวมใส่อยู่ในร่างกายอยู่ ซึ่งนับว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยทาง cnet.com รายงานว่า เสื้อผ้าอัจฉริยะ หรือ smart clothes จะเป็นเทคโนโลยีในยุคหน้า

ด้วยเนื้อผ้าอัจฉริยะคุณสามารถเปลี่ยนสีเองได้ไม่ว่าจะเป็นสีชมพู, ฟ้า หรือจะเป็นลายเส้นสีชมพู สีฟ้า ง่าย ๆเพียงแค่กดปุ่มที่แอป-พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็สามารถเปลี่ยนแปลงสีเสื้อผ้าได้อย่างง่าย ๆ โดยนักวิจัยจาก College of Optics and Photonics จากมหาวิทยาลัย University of Central Florida (UCF) ได้ทำการวิจัยเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสีของเนื้อผ้าที่พวกเขาเรียกว่า ChroMorphous

รายละเอียดเพิ่มเติม   
 

ข้อมูลตลาด :

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมีนาคม 2561

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนมีนาคม มีมูลค่า 640.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 405.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.20 ทำให้เกินดุลการค้า 235.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดเบลเยียม ตุรกี และกัมพูชา มีการขยายตัวในระดับสูง สำหรับการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์

ทำให้ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,771.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 1,266.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 ทำให้เกินดุลการค้า 504.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนมกราคม-มีนาคม  2561

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมีนาคม 2561

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของการส่งออกรองเท้าหนัง ในขณะที่สินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ หนังโคกระบือฟอก

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 138.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 165.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนมีนาคม ดุลการค้าขาดดุล 26.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการส่งออกรวม 416.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.24 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 461.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 45.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-มีนาคม  2561

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในไตรมาสแรกปี 2561

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.59 (ร้อยละ 21.09 ในหน่วยของเงินบาท) หรือมีมูลค่า 3,253.24 ล้านเหรียญสหรัฐ (103,193.47 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่า 3,721.84 ล้านเหรียญสหรัฐ (130,765.49 ล้านบาท) นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.18 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย โดยมูลค่าการส่งออกที่ลดลงมาจากการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปในสัดส่วนราวร้อยละ 36 ซึ่งมีมูลค่าลดลงมากถึงร้อยละ 32.07 เมื่อหักทองคำออก การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า2,093.00ล้านเหรียญสหรัฐ (66,284.83 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 3.93(ลดลงร้อยละ 6.20 ในหน่วยของเงินบาท)

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ เดือนมกราคม-มีนาคม  2561

ที่มา : กรมศุลกากร

ประมวลผลโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Design ออกแบบ

ไขความลับ “นันยาง ช้างดาว” ไม่ทำตลาด 60 ปี ทำไมแบรนด์ไม่ตาย?! พร้อมทางรอดเมื่อตลาดไม่โต 

ธรรมชาติของการแข่งขันในตลาด  สินค้าที่ไม่ค่อยถูกกระตุ้นจากการตลาดด้วยวิธีต่างๆ หรือไม่มีการออกสินค้าใหม่เพื่อให้แบรนด์มี Movement ให้ผู้บริโภคเห็นได้บ่อย ๆ โอกาสที่จะอยู่รอดได้ต้องถือว่าน้อยมากหรืออาจเป็นศูนย์ไปเลย ถ้าไม่ใช่แบรนด์ที่เป็น Monopoly หรือไม่มีคู่แข่งจริง ๆ เพราะแม้แต่สินค้าที่คนต้องกินต้องใช้ทุกๆ วัน หรือสินค้าในกลุ่มปัจจัย 4 ที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตก็ยังต้องพึ่งพาการตลาด เพื่อแย่งชิงโอกาสเติบโตและสามารถอยู่รอดในตลาดกันอย่างถ้วนหน้า

ดังนั้น การที่สินค้าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งแม้จะไม่ได้เติบโตหวือหวา หรือเป็นกระแสที่ทุกคนในตลาดต้องให้ความสนใจ แต่ยังคงสามารถขายสินค้าได้เรื่อย ๆ ด้วยโปรดักต์เดิม ๆ รูปแบบเดิม ๆ และอยู่รอดมาได้มากกว่า 6 ทศวรรษ จึงไม่ใช่เรื่องที่จะพบเห็นได้บ่อยนัก และถืออีกหนึ่งกรณีศึกษาทางการตลาดที่มีความ Sexy ให้น่าสนใจและน่าค้นหาอยู่ไม่น้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Innovation นวัตกรรม เทคโนโลยี

ร้านเสื้อผ้าสำหรับคนไม่ระบุเพศ “ฟลูอิค โปรเจคท์” ใจกลางนครนิวยอร์ก

 

ใจกลางแหล่งแฟชั่นอย่างนครนิวยอร์ก มีร้านค้าเปิดใหม่แทบทุกวัน แต่ร้าน ฟลูอิด โปรเจคท์ (Phluid Project) ถือเป็นร้านเสื้อผ้าที่ไม่เหมือนใคร เพราะเน้นจุดขายตรงเสื้อผ้าที่ไม่แบ่งแยกเพศ คือใส่ได้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศที่อยู่ตรงกลาง หรือ Gender-Neutral

ฟลูอิด โปรเจคท์ (Phluid Project) คือชื่อร้านเสื้อผ้าแนวใหม่ที่เพิ่งเปิดบริการได้ไม่นาน ตั้งอยู่ในย่านบรอดเวย์ ใจกลางเกาะแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ซึ่งถือเป็นแหล่งแฟชั่นชั้นนำของโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Quality มาตรฐานคุณภาพ

แลนเซสส์ (LANXESS) เข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ (ZDHC)

แลนเซสส์ผู้นำในอุตสาหกรรมสารเคมีชนิดพิเศษเข้าร่วมโครงการลดการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมให้เหลือศูนย์ หรือ ZDHC Program หนึ่งในแผนการริเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของโลก โดยองค์กรความร่วมมือของบริษัทกว่า 80 แห่งทั่วโลก โครงการ ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) มีแนวทางที่มองอย่างองค์รวมเพื่อลดการใช้สารเคมีอันตรายในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เครื่องหนัง และ รองเท้า

ZDHC Foundation เป็นสถาบันที่ตั้งขึ้นมาเมื่อ พ.ศ. 2554 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะปรับปรุงการจัดการเคมีภัณฑ์ให้เกิดความยั่งยืน (sustainability) ก่อนหน้านั้นหน่วยธุรกิจเครื่องหนังของแลนเซสส์ได้เข้าร่วมองค์กร Tegewa เพื่อร่วมกำหนดรายชื่อสารเคมีต้องห้ามในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Restricted Substances Lists: MRSL) เพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มที่และมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในกระบวนการตัดสินใจกำหนดรายชื่อสารเคมีที่อันตราย ทางแลนเซสส์จึงเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Contributor) ของโครงการ ZDHC

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 

Join us กิจกรรมสถาบันฯ

สสว. จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ

สสว. จับมือ 19 หน่วยงาน เดินหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และโครงการส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2561 คาดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาท

สสว. ผนึกกำลัง 19 หน่วยงาน ชูกลยุทธ์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสร้างนักรบเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายสู่เอสเอ็มอีรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนภาคเกษตร ปูพรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่เอสเอ็มอีกลุ่มเติบโต  ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม่ต่ำกว่า 6,000 ราย สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2 พันล้านบาท

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. เริ่มดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Start up) ในปี 2559 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยปรับใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และต่อยอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายภาคการเกษตรในปี 2560  ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมเบื้องต้นจำนวน 23,618 ราย สามารถสร้างผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจำนวน 6,101 ราย ในปี 2561 สสว.ได้ปรับแนวทางพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตต่อไปได้อย่างก้าวกระโดดหรือพร้อมก้าวสู่ตลาดระดับสากล (Born Strong / Born to Global) โดยเน้นใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน ภายใต้ความร่วมมือกับ 10 หน่วยงานได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และกรมประมง โดยเน้นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกลุ่ม High Value คือ ด้านเกษตรและอาหารแปรรูป (Agriculture and Food) ด้านเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (Health and Wellness) ด้านธุรกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (Creative and Cultural + High Value Service) ด้านการศึกษาและสำรวจการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device)  และด้าน Digital - Internet of Things (IOT)  พร้อมเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจชุมชนระดับฐานรากซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคการเกษตร  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาโมเดลการทำเกษตรรูปแบบใหม่ พร้อมยกระดับจากภาคการผลิตไปสู่เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยตั้งเป้าว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 10,000 ราย สามารถบ่มเพาะและพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีศักยภาพได้ไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Textile Transformation คึกคัก

มื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและประธานกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้บริหารจากหลายภาคส่วน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม การจัดแสดงนิทรรศการ Textile Transformation ภายในงาน Transformation Week โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation) โดยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปฏิรูป (Transforms) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสนับสนุน 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม คือ การแพทย์ อาหาร ยานยนต์  รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์

Share this Post:
View article: 25