สรุปความคืบหน้าการเจรจาการค้าเสรีของไทย

Keyword:     กฎระบียบส่ิงทอ  การค้าเสรีไทย  ความคืบหน้า 


 

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 63