รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนมีนาคม 2561

Keyword:     นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  มีนาคม 2561  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนมีนาคม มีมูลค่า 640.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.59 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 405.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.20 ทำให้เกินดุลการค้า 235.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวได้ดีในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดเบลเยียม ตุรกี และกัมพูชา มีการขยายตัวในระดับสูง สำหรับการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยสินค้าที่มีการขยายตัวในระดับสูง ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์

ทำให้ไตรมาสที่ 1 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,771.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 1,266.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 ทำให้เกินดุลการค้า 504.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มีนาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมีนาคม พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 429.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 133.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.89 จากผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 ตลาดส่งออกผ้าผืนหลักที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อย 40.25 15.63 และ 45.08 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 73.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 ตลาดส่งออกเส้นด้ายหลักที่ขยายตัว เช่น ตุรกี อินโดนีเซีย และปากีสถาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.37 74.80 และ 66.56 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 92.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.53 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน ตุรกี และ บังคลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.43 113.51 และ 75.10 ตามลำดับ และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 211.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 โดยเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่า 181.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.41 43.81 และ 13.62 ตามลำดับ

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-มีนาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 1 พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 1,174.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 367.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.30 จากส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.86 20.11 และ 5.49 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 212.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.14 โดยเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.57 3.71 และ 6.79 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 244.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.50 โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด ลดลงร้อยละ 10.10  แต่ส่งออกไปตุรกี อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 205.45 12.14 และ 25.16 ตามลำดับ สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 596.70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.32 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.20 ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 1.84 และ 46.03 ตามลำดับ
 

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มีนาคม)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมีนาคม พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 284.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 149.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.82 โดยนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.85 8.81 และ 19.18 ตามลำดับ ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 135.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.54 โดยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 29.63 และรองลงมาคือ ไต้หวัน ลดลงร้อยละ 19.48 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 120.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.51 จากการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 โดยนำเข้าจากเวียดนาม อินโดนีเซีย และตุรกี เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.65 85.51 และ 14.08 ตามลำดับ

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-มีนาคม)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 1 พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 870.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 422.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.47 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 447.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.17 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 395.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.65 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.05

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-มีนาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 1 พบว่า ไทยส่งออกไปตลาดหลักขยายตัวทุกตลาด โดยตลาดอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48 มีผ้าผืนเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอาเซียนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 190.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.25 โดยมีเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชาเป็นตลาดส่งออก 3 อันดับแรก ตลาดญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.41 มีเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 107.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.84 ตลาดสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.55 มีเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 203.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.20 ตลาดสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.47 มีเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 136.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.78 ตลาดจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.44 เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 37.60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.10

 

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าจะขยายตัว ตามเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นต่อเนื่องและอุปสงค์ของตลาดหลักและตลาดรองของไทยขยายตัว

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

4 พฤษภาคม 2561

 

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 23