การอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ลายทอสำหรับด็อบบี้"

Keyword:     training  การวิเคราะห์ลายทอสำหรับด็อบบี้  สัมมนา 

การอบรม

เรื่อง การอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ลายทอสำหรับด็อบบี้"
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

**********************************************************************************

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบและสามารถวิเคราะห์ลายผ้าเพื่อทอให้เหมือนตัวอย่างหรือเพื่อการออกแบบลายทอใหม่ๆด้วยตนเอง เพื่อนำไปใช้ในการทอผ้าด้วยเครื่องทอแบบด๊อบบี้

วิทยากร : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

  • คุณสนั่น บุญลา

เนื้อหาการอบรม

  • ลายทอพื้นฐาน
  • ปฎิบัติการวิเคราะห์ลายทอจากผ้าตัวอย่าง
  • ความหมายกระดาษกราฟ
  • ความหมายของ draft
  • วิเคราะห์ลายผ้าทอ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย
**********************************************************************************


อัตราค่าอบรม : 2,000 บาท/ท่าน
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

ชำระเงินค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
1. ธนาคารทหารไทย สาขากล้วยน้ำไท
&

Share this Post:
View article: 23