โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

Keyword:     ปี 2561  ม.ค.-มี.ค.  สะสม  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  โรงงานสิ่งทอ  ไตรมาส 1 

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) ณ เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 พบว่า มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ(ใหม่) มีจำนวน 30 โรงงาน เงินลงทุนรวม 888.2 ล้านบาท และคนงานรวม 1,704 คน โดยประเภทโรงงานที่มีการประกอบกิจการ(ใหม่) สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 10 โรงงาน รองลงมาคือ โรงงานถักผ้า จำนวน 5 โรงงาน และโรงงานทำแผ่นเส้นใย จำนวน 3 โรงงาน และอื่น ๆ จำนวน 12 โรงงาน ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุนรวม 6.7 ล้านบาท ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีจำนวนรวม 4,804 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 30 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 15 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (สะสม) เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 มีจำนวนแรงงานที่เข้าระบบในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,704 ราย จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบของโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 55 ราย และจำนวนแรงงานที่ออกจากระบบในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 2,898 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในไตรมาส 1/2561 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 30 โรงงาน เงินลงทุน 888.2 ล้านบาท และคนงานรวม 1,704 คน ประกอบด้วย

โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 10 โรงงาน

โรงงานถักผ้า จำนวน 5 โรงงาน

โรงงานทำแผ่นเส้นใย จำนวน 3 โรงงาน

โรงงานเส้นใยและปั่นด้าย เคหะสิ่งทอ เชือกและทอกระสอบ ประเภทละ 2 โรงงาน

โรงงานทอผ้า พิมพ์ผ้า เคหะสิ่งทอ(ผ้าใบ,เต็นท์) ตาข่าย-แห-อวน ทำด้าย-ผ้าใบ-ยางนอก-ล้อเลื่อน และทำหมวก ประเภทละ 1 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 6.7 ล้านบาท และคนงานรวม 55 คน ได้แก่ โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป

และภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) ในช่วงเวลาดังกล่าว มีจำนวน 15 โรงงาน เงินลงทุน 820.2 ล้านบาท และคนงานรวม 2,898 คน ประกอบด้วย

โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 4 โรงงาน

โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 3 โรงงาน

โรงงานเส้นใยและปั่นด้าย ฟอกย้อม และปักลวดลาย ประเภทละ 2 โรงงาน

โรงงานทำแผ่นเส้นใย และการผลิตซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถัก/ทอ (ทำเส้นใยที่ไม่ได้ใช้แล้ว) ประเภทละ 1 โรงงาน

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 220