ปฏิทินการฝึกอบรมของศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ประจำปี 2561

Keyword:     ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ  หลักสูตรอบรม 

ปฏิทินการฝึกอบรมประจำปี 2561

สำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training)
จัดโดย ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


  

วันที่อบรม

ระยะเวลา

อบรม /  (ชม.)

ชื่อหลักสูตร

ค่าบริการ/ ท่าน

ดาวน์โหลดรายละเอียด

กุมภาพันธ์ 2561

21 ก.พ. 61

6 ชม.

กระบวนการผลิตผ้าทอและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน

2,000.-

 

มีนาคม 2561

31 มี.ค. 61

6 ชม.

การวิเคราะห์ผ้าทอในอุตสาหกรรม

2,000.-

 

พฤษภาคม 2561

9 พ.ค. 61

6 ชม.

การวิเคราะห์ผ้าทอสำหรับด็อบบี้

2,000.-

16 พ.ค. 61

6 ชม.

การทดสอบความคงทนของสีและการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังซัก

1,500.-

มิถุนายน 2561

6 มิ.ย. 61

6 ชม.

การทดสอบการต้านแบคทีเรีย การต้านเชื้อราของสิ่งทอ และการย่อยสลายได้ของสารเคมี

1,500.-


20 มิ.ย. 61 12 ชม. (2 วัน) การสร้างมูลค่าเพิ่มของสิ่งทอและการทดสอบ 1,500.-

กรกฎาคม 2561

25 ก.ค. 61

6 ชม.

กฎระเบียบสารอันตรายในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีย้อมสังเคราะห์

1,500.-

 

สิงหาคม 2561

22 ส.ค. 61

6 ชม.

กฎระเบียบและการทดสอบการติดไฟของสิ่งทอ

1,500.-

 

มิ.ย. - ส.ค. 61 6 ชม. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทอด้วยกี่ขนาดเล็ก 2,000.-  

หมายเหตุ : ราคาที่เสนอยังไม่รวม 7% VAT 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุธาทิพย์ เสือหาญ 
 โทร.02-713-5492 ต่อ 512 , แฟกซ์ 02-712-4527​
E-mail : suthatip@thaitextile.org 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 42