UNIDO อัพเดท ‘Framework for sustainable leather manufacture 2.0’

Keyword:     unido  กฎระเบียบเครื่องหนัง 

 

UNIDO อัพเดทกรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืนของปี 2014 เป็นฉบับปรับปรุงใหม่และขยายกรอบการผลิตเครื่องหนังอย่างยั่งยืน

 

Ival Kral เจ้าหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรม UNIDO กล่าวว่า กรอบการผลิตเครื่องหนังที่ยั่งยืน 2.0 ได้ทำการปรับตามความต้องการจากความคิดเห็นต่างๆ ที่มีความต้องการที่จะให้อุตสาหกรรมเครื่องหนังมีข้อมูลที่ทันสมัย โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตหนังอย่างยั่งยืน

 

รายงานฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการล่าสุดในการกำหนดและการคำนวณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CF) และการแสดงสารเคมีอันตรายที่ถูกจำกัดการใช้งานสำหรับเครื่องหนัง (RSLs) นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นที่จะขยายประเด็นต่าง ๆ เช่น ความยั่งยืน หนังฟอกฝาด และรวมถึงการส่งเสริมให้เครื่องหนังเป็น "วัสดุที่มีเกียรติ มีความเป็นเอกลักษณ์ และยั่งยืน"

 

รายงานฉบับปัจจุบันนี้เป็นร่างเวอร์ชัน FSLM 2.0 ซึ่งยังไม่ใช่เวอร์ชันสุดท้าย โดย UNIDO กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรุปผลในการจัดทำรายงานและพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รายงานฉบับนี้จะถูกปรับแก้ไขครั้งสุดท้ายประมาณเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม ปี 2018

 

ที่มา: http://internationalleathermaker.com (12 เมษายน 2561)

 

Share this Post:
View article: 27