จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ ๕ นวัตกรรมลดโลกร้อน

Keyword:     coolmode  thti  ลดโลกร้อน  สถาบันฯสิ่งทอ  อบก  เสื้อผ้าประหยัดพลังงาน 

 
นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ "จากคูลโหมด ก้าวสู่เสื้อผ้าเบอร์ ๕ นวัตกรรมลดโลกร้อน" ร่วมให้คำแนะนำ ผลิตอย่างไรถึงได้รับเครื่องหมาย CoolMode  โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ  นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจาก 2 องค์กรหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าร่วม พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคร่วมสวมใส่เสื้อผ้าประหยัดพลังงานเบอร์ ๕ 

โดย CoolMode นั้นได้เริ่มต้นจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งทอ หรือ สสท. จัดทำโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาเสื้อผ้าลดโลกร้อนหรือ CoolMode เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนจากการเลือกใช้เสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากวัสดุที่ผ่านการรับรองโดยเครื่องหมาย CoolMode ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษด้านการระบายอากาศที่ดี ทำให้สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิมากกว่า ๒๕ องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด ทั้งนี้การปรับเพิ่มอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้สูงขึ้นจากเดิมเพียง ๑ องศาเซลเซียส จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่าปีละ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท และสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงานได้ถึง ๓,๐๐๐,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา ผู้ประกอบการด้านสิ่งทอให้ความสนใจขอการรับรองเครื่องหมาย CoolMode รวมถึงองค์กรต่างๆ หันมาใช้เสื้อผ้า CoolMode กันมากขึ้น ซึ่ง อบก. และ สสท. ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรที่นำเสื้อผ้า CoolMode ไปใช้ในหน่วยงานเพื่อแสดงความชื่นชมในเจตนารมณ์ที่จะร่วมด้วยช่วยกันลดโลกร้อนได้อีกรูปแบบหนึ่ง
 
จากคุณสมบัติพิเศษของเสื้อผ้า CoolMode ได้มีการต่อยอดสู่โครงการเสื้อผ้าเบอร์ ๕ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. กับ สสท. ทำการพัฒนาเสื้อผ้าเบอร์ ๕ ขึ้น จากแนวคิดเสื้อผ้าที่ใส่สบายและไม่จำเป็นต้องรีดหลังจากการซัก เนื่องจากเสื้อมีความเรียบอยู่ในระดับที่ผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่จะสวมใส่โดยไม่ต้องรีด โดยนำคุณสมบัติของเสื้อผ้า CoolMode ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์คุณสมบัติ ๓ ข้อ คือ ๑) ความปลอดภัย ๒) คุณภาพและความคงทน ๓) การลดความร้อน ผนวกเพิ่มเกณฑ์ด้านความเรียบ เป็นเกณฑ์ข้อที่ ๔ ดังนั้น เสื้อเบอร์ ๕ จึงมีคุณสมบัติเย็นสบายยามสวมใส่และไม่จำเป็นต้องรีดหลังจากซัก ทำให้สามารถอยู่ใน ห้องปรับอากาศที่อุณหภูมิสูงกว่า ๒๕ องศาเซลเซียสได้โดยไม่อึดอัด ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากปรับอากาศและการรีด และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเสื้อเบอร์ ๕ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ผู้ประกอบการด้าน สิ่งทอได้ให้ความสนใจในการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ ๕ อย่างมาก โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์เสื้อผ้าเบอร์ ๕ แล้วจำนวน ๗ บริษัท ๑๑ เครื่องหมายการค้า 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492-9 ต่อ 555 (คุณบุณยาพร)

 

Share this Post:
View article: 68