กสอ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร สถาบันฯสิ่งทอ มศว. ISMED และกันตนา สร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

Keyword:     thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  พัฒนาสู่สากล  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สถาบันฯสิ่งทอ 


 
  

กสอ. ผนึกกำลัง 4 พันธมิตร สถาบันฯสิ่งทอ มศว. ISMED และกันตนา
สร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ หวังยกระดับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 
กรุงเทพฯ 5 มีนาคม 2561 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (กสอ.)  จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561” เพื่อเป็นการสร้างปัจจัยเอื้อต่อการกระตุ้นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์  รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลด้านการออกแบบ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลัง 4 พันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านโครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 4 สาขา โดยมีนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน และ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเสวนาพิเศษ

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศสูงถึง 1.61 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.18 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กสอ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างเสริมประสิทธิภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย โดยร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของประเทศมาผนึกกำลัง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัด(มหาชน), สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยในส่วนของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้ร่วมดำเนินกิจกรรม สร้างนักออกแบบ Co-Design เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่สากล

โดยกิจกรรมการสร้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์หรือ Designer Creationได้ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด Designer Creation 4D ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบในทุกมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทั้งเชิงการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย และความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรม อันประกอบด้วย
        Design ได้แก่การสร้างสรรค์ “งานออกแบบที่ดี”(Quality design) มีคุณภาพ
        Differentiation ได้แก่การสร้างความโดดเด่นและแตกต่างอย่างด้วยนวัตกรรม
        Disruption ได้แก่การพลิกโฉมธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์  และ
        Digital ได้แก่การปรับเปลี่ยนกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ให้ก้าวทันยุคดิจิตอล

ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตจำลองจากแบรนด์เสื้อผ้า แบรนด์ Fulame, แบรนด์ hammer away at,แบรนด์ VANILLA GATE-GALA Mini Fashion show จากศิลปิน นักแสดง เช่น รัญดภา มันตะลัมพะ และ มีการเสวนาพิเศษจากศิลปินผู้มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญ ร่วมเสวนาพิเศษร่วมกันในหัวข้อ Designer Creation ได้แก่ เรื่อง Design โดย คุณบัญชา ชูดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านดีไซน์ , เรื่อง Differentiation โดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง Disruption โดย คุณเพ็ชร ประภากิตติกุล  ผู้เชี่ยวชาญด้านบ่มเพาะสร้างนวัตกรรมและพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ , เรื่อง Digital โดย  อาจารย์ ไกรวิน วัฒนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนวัตกรรม การตลาดออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ  โทรศัพท์ 02 367 8289, 02 367 8296, 02 367 8226, 02 367 8228
 
หรือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 27135492-9 ต่อ 224,721

 

Share this Post:
View article: 74