Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

Keyword:     thti  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สศอ.  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 

28 มี.ค. 61 นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานสัมมนา Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวรายงาน ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพ 

โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ภายใต้กิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น ปีงบประมาณ 2561  สนับสนุนโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ภายในงานจัดให้มีการให้ความรู้และบรรยายพิเศษ EEC : บริบทใหม่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.พรศรัญ วิโรจนกูฎ นักวิเคราะห์อาวุโสงานกลยุทธ์การลงทุน สำนักงานเพื่อการพัมนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และ เสวนา Protective Textiles กับโอกาสในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย คุณนฤชา ฤชุพันธุ์ ผอ.กองบริหารการลงทุน 5 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) , คุณมยุรี ดิฐภักดีชล นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย , คุณสมคิด รัตนประภาพร ผอ.ฝ่ายขาย บริษัท เทยิน คอปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ ดำเนินรายการโดย ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผอ.สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 68