อบรมหลักสูตร "ผ้าสะท้อนน้ำและลดกลิ่นอับ ต้อนรับวันสงกรานต์"

Keyword:     ผ้าสะท้อนน้ำ  ลดกลิ่นอับ  สงกรานต์  อบรม 

อบรมหลักสูตร 

"ผ้าสะท้อนน้ำและลดกลิ่นอับ ต้อนรับวันสงกรานต์"
วันพฤหัสบดี ทีี่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์ทดสอบเคมีสิ่งทอ
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

**********************************

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น. อบรมเชิงทฤษฏี การตกแต่งสำเร็จเพิ่มมูลค่าผ้าสะท้อนน้าและลดกลิ่นอับ
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. อบรมเชิงทฤษฏี การตกแต่งส้าเร็จเพิ่มมูลค่าผ้าสะท้อนน้าและลดกลิ่นอับ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) การตกแต่งส้าเร็จเพิ่มมูลค่าผ้าสะท้อนน้าและลดกลิ่นอับ
 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ําอบรม...

1. เข้ารับอบรมหลักสูตรการพัฒนาผ้าสะท้อนน้ำและลดกลิ่นอับ (อบรมเชิงทฤษี & Workshop) 1 ครั้ง
2. ฟรี!!! บริการตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าสะท้อนน้ำและลดกลิ่นอับ จ้านวน 5 ชิ้น หรือ ผลิตภัณฑ์ผ้าผืน จ้านวน 5 เมตร
หมายเหตุ : กรณีพัฒนาผ้าผืน เครื่องจักรสามารถรองรับผ้าหน้ากว้างได้ 102 - 185 เซนติเมตร
3. สงกรานต์นี้ ไม่กลัวเปียก แจกฟรี!!! กระเป๋าผ้าสะท้อนน้ำ 1 ใบ
 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  โทรศัพท์ 0-27135492-9 ต่อ 413 (คุณกรวิกา), 407 (คุณกฤษนันท์)
E-mail : kornwika@thaitextile.org, kristanun@thaitextile.org
 
 

Share this Post:
View article: 60