การอบรมเรื่อง "การวิเคราะห์ประเภทผ้าทอในอุตสาหกรรม"

Keyword:     การวิเคราะห์ประเภทผ้าทอในอุตสาหกรรม  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  อบรม 

การอบรม

 เรื่อง  “การวิเคราะห์ประเภทผ้าทอในอุุตสาหกรรม ”
วันที่  20  มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น 3  อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

**********************************************************************************

วัตถุประสงค์ 

             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการวิเคราะห์ผ้าทอในอุตสาหกรรม ลายทอประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของสิ่งทอ และเพื่อใช้เป็นความรู้ในในการตรวจสอบเบื้องต้นในการซื้อขายผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 

วิทยากร : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  • คุณทิพวรรณ พานิชการ     
  • คุณสนั่น  บุญลา

เนื้อหาการอบรม

  • การจำแนกประเภทผ้าทอ
  • ลายทอพื้นฐาน
  • การจำแนกผ้าตามชนิดเส้นใยหรือเส้นด้าย
  • การจำแนกผ้าตามสิธีการย้อมสี
  • การจำแนกผ้าตามวิธีการตกแต่ง
  • การทดสอบโครงสร้างผ้าและความแข็งแรง                 
  • การทดสอบขนาดเส้นด้าย/จำนวนเส้นด้าย/น้ำหนักผ้า                                
  • การทดสอบแรงดึงขาด/แรงฉีกขาด
หลักสูตรนี้เหมาะกับ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย
 
**********************************************************************************


อัตราค่าอบรม : 2,000 บาท/ท่าน 
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

      * สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

       ชำระเงินค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
      1. ธนาคารทหารไทย สาขากล้วยน้ำไท
                เลขที่บัญชี 149-2-01710-6
      2. ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  
                เลขที่บัญชี 117-4-200780


*กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 0 2712 4527 พร้อมใบสมัคร เข้ารับการอบรม
หรือ e-mail : suthatip@thaitextile.org

 
*กระทรวงการคลังได้รับรองแล้วว่าสถาบันฯเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกอบรมของสถาบันฯสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100


 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 45