การอบรม เรื่อง “กระบวนการผลิตผ้าทอและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ”

Keyword:     กระบวนการผลิตผ้าทอ  กระบวนการผลิตผ้าทอและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  อบรม   สมบัติเส้นใย/เส้นด้าย 

การอบรม

 เรื่อง  “กระบวนการผลิตผ้าทอและการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ”
วันที่  21  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 ณ ห้องสัมมนา 1  ชั้น 3  อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

**********************************************************************************

วัตถุประสงค์ 

              เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตผ้าทอ รวมถึงสมบัติเส้นใยแต่ละประเภทซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลต่อคุณภาพของสิ่งทอ  เรียนรู้หลักการทดสอบสิ่งทอตามมาตรฐานและความหมายของผลการทดสอบ เพื่อใช้เป็นความรู้ในการควบคุมคุณภาพซึ่งสามารถช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
 

วิทยากร : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  

  • คุณทิพวรรณ พานิชการ     
  • คุณสนั่น  บุญลา

เนื้อหาการอบรม

  • กระบวนการผลิตผ้าทอ
  • การสืบแป้ง
  • การลงแป้ง
  • การร้อยเส้นด้าย
  • เครื่องทอแบบกระสวยและแบบไร้กระสวย
  • สมบัติเส้นใย/เส้นด้าย               
  • การตรวจสอบคุณภาพเส้นใย/เส้นด้าย
  • คุณภาพมาตรฐานผ้าทอ
หลักสูตรนี้เหมาะกับ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติการและระดับหัวหน้างาน รวมถึง
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอและเครื่อง
แต่งกาย
 
**********************************************************************************


อัตราค่าอบรม : 2,000 บาท/ท่าน
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

      * สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

      { ชำระเงินค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี
  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
      J ธนาคารทหารไทย สาขากล้วยน้ำไท
                เลขที่บัญชี 149-2-01710-6
      J ธนาคารกรุงเทพ สาขากล้วยน้ำไท  
                เลขที่บัญชี 117-4-200780


*กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่ 0 2712 4527 พร้อมใบสมัคร เข้ารับการอบรม
หรือ e-mail : suthatip@thaitextile.org

 
*กระทรวงการคลังได้รับรองแล้วว่าสถาบันฯเป็นสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่ทางราชการจัดตั้งตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการฝึกอบรมของสถาบันฯสามารถหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 100
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 66