กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Co-Design เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่สากล

Keyword:     co-design 

กิจกรรมสร้างนักออกแบบ Co-Design
เพื่อพัฒนาแบรนด์สู่สากล


 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น
    ให้มีองค์ความรู้ด้านการออกแบบตามแนวคิด Co-Design เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
    ในด้านการออกแบบ นวัตกรรม และการผลิต ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแบรนด์ไทยสู่ตลาดสากล ด้วยการออกแบบเชิงนวัตกรรม (Innovation)
    เชิงวิศวกรรมการผลิต (Engineering Design) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
    (Value Creation)

 

เนื้อหาหลักสูตรการพัฒนา

 การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด และผู้บริโภค
 การสร้าง Collaboration ในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่
 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากแบรนด์พี่เลี้ยงที่มีชื่อเสียง
 การให้คำปรึกษาแนะนำตลอดทั้งกิจกรรม


กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการและนักออกแบบที่เป็นเจ้าของแบรนด์แฟชั่นรุ่นใหม่
หรือผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์ จำนวน 50 คน
 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม กุมภาพันธ์ 2561 - สิงหาคม 2561

หมดเขตรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2561

ลุ้น! ผู้ชนะเดินทางไปจัดแสดงสินค้าในงาน Tokyo Design Products Fair ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
 

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

โทรศัพท์ 02 – 713 – 5492 ต่อ 222 คุณสุภาพร ถาวรเจริญ
website  :  www.thaitextile.org
facebook   :  Thailand Textile Institute
E-mail  :  worawit.k@thaitextile.org

 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 76