สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนธันวาคม

Keyword:     ธันวาคม 2560  นำเข้าส่งออกสิ่งทอ 

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนธันวาคม มีมูลค่า 584.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.95 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 377.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.32 ทำให้เกินดุลการค้า 206.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,701.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 4,680.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.18 ทำให้เกินดุลการค้า 2,020.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ธันวาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนธันวาคม พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 379.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.12 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 120.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.99 จากผ้าผืนที่ทำจากเส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.40 ตลาดส่งออกผ้าผืนหลักที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อย 30.91 30.16 และ 22.60 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 66.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.76 ตลาดส่งออกเส้นด้ายหลักที่ขยายตัว เช่น เกาหลีใต้ ตุรกี และปากีสถาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.07 55.53 และ 13.39 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 70.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.32 ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น จีน เวียดนาม และตุรกี เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.76 11.21 และ 10.69 ตามลำดับ และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 205.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.15 โดยเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่า 175.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02 ตลาดส่งออกเครื่องนุ่งห่มที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา เบลเยียม และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.84 42.18 และ 4.29 ตามลำดับ

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ธันวาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2560 พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 4,350.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 1,384.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.21 จากส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.71 5.05 และ 10.60 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 770.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 โดยญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นตลาดหลักในการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 และ 5.34 ตามลำดับ และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 800.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.86 โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.35 สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 2,350.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.51 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 4.60 โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการส่งออก ลดลงร้อยละ 5.77

 

ตารางมูลค่านำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (ธันวาคม)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนธันวาคม พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 253.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 118.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 โดยนำเข้าจากจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.56 4.35 และ 24.66 ตามลำดับ ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 135.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.88 โดยนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 1.42 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 123.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.78 จากการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 โดยนำเข้าจากกัมพูชา เวียดนาม และบังกลาเทศ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.30 6.60 และ 24.96 ตามลำดับ ในขณะที่นำเข้าจากจีนที่เป็นตลาดอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 3.59

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ธันวาคม)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2560 พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 3,296.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 1,636.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.34 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 1,659.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.27 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 1,384.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.39 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.06

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-ธันวาคม)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2560 พบว่า ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.29 5.97 4.21 และ 9.15 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 3.63 จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม คิดเป็นมูลค่า 800.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.77 ตลาดอาเซียนผ้าผืนเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปอาเซียนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 682.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.60 โดยมีเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชาเป็นตลาดส่งออก 3 อันดับแรก ตลาดญี่ปุ่น เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 379.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 ตลาดจีน เส้นใยประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 149.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.35 และตลาดสหภาพยุโรป เครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 516.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.01

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

         มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า คาดการณ์ว่าน่าจะส่งผลให้ความต้องการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2560

 

Share this Post:
View article: 62