รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนธันวาคม 2560

Keyword:     ธันวาคม 2560  นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  ภาวะเครื่องหนัง 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนธันวาคม 2560 มีมูลค่า 133.00 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.13 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 128.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนธันวาคม ดุลการค้าเกินดุล 4.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้ปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,660.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 1,699.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 39.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-ธันวาคม  2560

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนธันวาคม 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 54.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.18 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าการส่งออกรองเท้าแตะและรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.12 และ 14.89 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 24.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกกระเป๋าทาง และเครื่องเดินทางอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.35 และ 36.60 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 53.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 12.89

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าปี 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 626.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 7.98 ในขณะที่ส่งออกรองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.75 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 293.43 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเครื่องเดินทางอื่น ๆ ขยายตัวเพียงกลุ่มสินค้าเดียวที่ร้อยละ 25.01 และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 741.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกหนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.05

 

ตาราง มูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-ธันวาคม  2560

 

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนธันวาคม 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 52.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 32.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬา รองเท้าหนัง และรองเท้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.86 2.31 และ 19.32 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 43.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.66 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ากระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.69

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าปี 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 864.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 392.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬาและรองเท้าอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 และ 6.42 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 442.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าเดินทาง และกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.65 และ 3.69 ตามลำดับ

ตลาดส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560


ที่มา : Global Trade Atlas

ตลาดส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

         การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 5 อันดับแรก ในช่วงปี 2560 พบว่า ส่งออกไปเวียดนาม จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.11 17.70 และ 0.64 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และฮ่องกง ลดลงร้อยละ 3.24 และ 20.63 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มสินค้า พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.71 9.03 9.01 และ 15.62 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 9.71 และ 28.06 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น เวียดนาม และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.03 และ 17.09 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทยในปี 2561 คาดว่าน่าจะขยายตัว เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าทำให้ความต้องการสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของตลาดโลกเพิ่มขึ้น ความต้องการหนังฟอกหนังอัดในเวียดนามและจีนยังมีอยู่ อีกทั้งตลาดส่งออกสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกากลับมาขยายตัว และยังมีตลาดที่น่าสนใจอย่างเกาหลีใต้ กัมพูชา และสวิตเซอร์แลนด์ที่มีการขยายตัวสูง

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายบริการสารสนเทศอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

12 ก.พ. 61

 

Share this Post:
View article: 89