กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Keyword:     textile apparel cluster  textile cluster  คลัสเตอร์  สิ่งทอ 

ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มยอดขาย หรือพัฒนานวัตกรรม หลักการและเหตุผล
กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (Strengthen Collaboration Network) ที่เน้นส่งเสริมการสร้างการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์ ในพื้นที่ประกอบการที่มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นจุดแข็งและจุดขายที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม โดยกลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะดำเนินการต่อยอดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่ได้เริ่มต้นพัฒนาไว้แล้ว ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ
  • พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในการร่วมซื้อร่วมขาย ร่วมพัฒนาธุรกิจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • ยกระดับความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย 

วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง/ สถาบันการศึกษา/ สถาบันการเงิน/ สมาคม
 
พื้นที่ดำเนินโคงการ :  กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ระยะเวลาดำเนินโครงการ : มกราคม - กรกฎาคม 2561

การดำเนินงาน
o รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการและประชุมชี้แจงโครงการ จำนวน 1 ครั้ง 
o จัดสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจและทบทวนแผน จำนวน 1 ครั้ง
o ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มอย่างน้อย 2 กิจกรรม เพื่อส่งผลให้เกิด
ลดของเสีย/ลดต้นทุน/เพิ่มยอดขาย/เกิดนวัตกรรม Product หรือ Process หรือ Service
o   ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิก จำนวน 5 ครั้ง
o   อบรม CDA 3 วัน
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ : 

1. ลดต้นทุน - ด้วยยุทธวิธีที่ทันสมัย ช่วยประหยัดได้ทั้งเงิน เวลา และแรงงาน เช่น TPM / JIT / LEAN Management
2. ลดของเสีย - ด้วยการนำหลักคิดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน Sustainable Development มาประยุกต์ใช้
3. เพิ่มยอดขาย - ด้วยการสร้างแบบจำลองธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และการตลาดดิจิตอล
4. ต่อยอดนวัตกรรม - ด้วยการสร้างโมเดลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ NPD แปลงแนวคิดสู่การผลิต


โอกาสที่จะได้รับ

- เชื่อมโยงบริษัทชั้นนำด้านการผลิต
- มีโอกาสรับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม
   1.จำหน่ายสินค้าในงาน Cluster’s Day/ Industry Expo 2018
   2.อบรมด้านการตลาด
   3.จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ
 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ :

คุณปาจรีย์ คีรีเดช  โทรฯ 0 2713 5492-9 ต่อ 403 E-mail : pajaree@thaitextile.org
ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 


 

Share this Post:
View article: 178