Thai Textile and Fashion Outlook by THTI _issue24

Keyword:     issue24  outlook 


บทบรรณาธิการ        

 


Textile Transformation Service อีกหนึ่งบริการใหม่ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการส่งเสริมเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ที่มีความต้องการพัฒนาหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อก้าวสู่เชิงพาณิชย์  ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยกับภาคผลิต ซึ่งจะเป็นฐานพื้นสำคัญเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0

และหนึ่งในตัวอย่างของธุรกิจใหม่ (Start up) ที่นำศาสตร์การตกแต่งภายในผสมผสานกับแฟชั่นจนกลายเป็นสูตรเฉพาะตัวของแบรนด์ MARQUES ที่ลงตัว และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กลายเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจสู่ตลาดโลก คุณเอกศิษฏ์ หิรัญฐานนวัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท 51 สตูดิโอ จำกัด ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์ MARQUES ในปัจจุบัน  

ขณะที่สถานการณ์การส่งออกอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ประกอบด้วย อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ สะสม 10 เดือนของปี 2560 พบว่า มูลค่าการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่สำคัญขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้าแฟชั่นของไทยในหลายรายการมีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงผันผวน บวกกับพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ทางผู้ผลิตจะต้องตีโจทย์ให้ตรงกับความต้องการเพื่อจะได้ผลิตสินค้าได้ตรงตามตามต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งปัจจุบันและอนาคต
 

 

      คณะผู้จัดทำ

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 58