ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

Keyword:     ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 


​ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์..

“…ทุกคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่ เฉพาะของตัว โดยไม่มองดูคนอื่นงานก็ ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้ว ช่วยกันทำ…’’

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
๔ ธันวาคม ๒๕๓๓
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสต่าง ๆ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อยังประโยชน์ของประเทศชาติสืบไป


ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

Share this Post:
View article: 66