กรมโรงงานฯ ปลื้มยอดมาตรฐานโรงงานกรีนพุ่ง

Keyword:     กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  ข่าวรายวัน  มาตรฐาน  โรงงาน 

กรมโรงงานฯ ปลื้มยอดมาตรฐานโรงงานกรีนพุ่ง

กรมโรงงานฯ คาดปี 65  ยอดโรงงานกรีนแตะ 7 หมื่นโรงงานทั่วประเทศ ตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมควบคู่การพัฒนาสังคม

 

777.jpg

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า หนึ่งในพันธกิจสำคัญของกระทรวงทรวงอุตสาหกรรมในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมคือการผลักดันภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งพันธกิจดังกล่าวมีความมุ่งมั่นให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ ความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งหากภาคอุตสาหกรรมไทยต้องการยกระดับเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทย

 

ดร.สมชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้ผลักดันและเริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554  ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ กรีน อินดัสทรี ในปีที่ผ่านมา กรมโรงงานฯได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานให้สามารถแข่งขันในระดับโลก ไปพร้อมๆ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น  โดยที่ผานมาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการกรีน อินดรัสทรี (Green Industry) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากระดับที่ 3 (GI3) เป็นระดับที่ 4 (GI4) จำนวน 189 โรง และจากระดับที่4 (GI4) เป็นระดับที่ 5 (GI5) จำนวน 23 โรง รวม 212 โรง ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลสำเร็จที่สถานประกอบการหันมาให้ความใส่ใจในการยกระดับมาตรฐานเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา มีสถานประกอบการสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นถึง 2,218  โรง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในปีนี้คือ 1,000 โรง

 

โครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) เน้นการสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  ในแต่ละปีมีโรงงานเข้าร่วมเพิ่มขึ้นทุกปี พิจารณาได้จากผลดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.2554 - 2560 มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งสิ้น 31,324 ราย แบ่งเป็น ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) 19,312 ราย ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) 6,382 ราย ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 5,309 ราย ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 285 ราย และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) 36 ราย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม และคาดว่าภายใน 5 ปี จะมีโรงงานที่ผ่านการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ต่ำกว่า 70,000 โรง ดร.สมชาย กล่าวสรุป

 

888.jpg

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

ด้านนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมโรงงานฯ ได้กำหนดแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในเชิงรุกมากขึ้นทั้งในด้านการสนับสนุนที่ปรึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือสถานประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมหรือยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับต้นๆ ให้พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีศักยภาพในการปรับปรุงและวิธีการบริหารจัดการ อีกทั้งยังให้สิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ สามารถแสดงสินค้าและจัดบูธในงานของกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ และผู้ประกอบการที่ได้รับอุตสาหกรรมระดับที่ 2 ขึ้นไป สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปติดบนผลิตภัณฑ์ได้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคและสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างชุมชน และภาคอุตสาหกรรม

 

ทั้งนี้ กรมโรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวรวมทั้งโรงงานที่สามารถเลื่อนระดับกรีน อินดัสทรีไปสู่ระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 3 (GI3) ขึ้นไปทั้งหมด 212 โรง ตลอดจนจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum ในหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน” ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร   สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม


ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ_http://www.thansettakij.com/content/206670

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 86