โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

Keyword:     ปี 2560  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เม.ย.-มิ.ย.  โรงงาน  โรงงานสิ่งทอ  ไตรมาส 2/2560 

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

777.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 4,785 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 25 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 28 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

888.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนแรงงานในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 1,829 ราย จำนวนแรงงานในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 4,292 ราย และจำนวนแรงงานในโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 683 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในช่วงเวลาดังกล่าว (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 903.4 ล้านบาท และคนงานรวม 1,088 คน ประกอบด้วย

 1. โรงงานทอผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 2. โรงงานฟอกย้อม จำนวน 2 โรงงาน

 3. โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 4. โรงงานเคหะสิ่งทอ จำนวน 3 โรงงาน

 5. โรงงานเคหะสิ่งทอ (ผ้าใบ, เต็นท์) จำนวน 2 โรงงาน

 6. โรงงานถักผ้า จำนวน 2 โรงงาน

 7. โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 1 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการ มีจำนวน 5 โรงงาน เงินลงทุน 285.2 ล้านบาท และคนงานรวม 407 คน ประกอบด้วย

 1. โรงงานฟอกย้อม จำนวน 1 โรงงาน

 2. โรงงานถักผ้า  จำนวน 1 โรงงาน

 3. โรงงานการผลิตซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถัก/ทอ (ทำจากเส้นใยที่ไม่ได้ใช้แล้ว) จำนวน 1 โรงงาน

 4. โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 2 โรงงาน

และภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 14 โรงงาน เงินลงทุน 342.4 ล้านบาท และคนงานรวม 2,428 คน ประกอบด้วย

 1. โรงงานทอผ้า จำนวน 2 โรงงาน

 2. โรงงานฟอกย้อม จำนวน 1 โรงงาน

 3. โรงงานพิมพ์ผ้า จำนวน 1 โรงงาน

 4. โรงงานถักผ้า จำนวน 2 โรงงาน

 5. โรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 8 โรงงาน

 

รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 86