โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

Keyword:     ปี 2560  อุตสาหกรรม  เครื่องหนัง&รองเท้า  เม.ย.-มิ.ย.  โรงงาน  โรงงานเครื่องหนัง  ไตรมาส 2/2560 

โรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 1,341 โรงงาน จำแนกเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 16 โรงงาน และมีจำนวนโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 8 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

333.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนแรงงานในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 784 ราย จำนวนแรงงานในโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 467 ราย และจำนวนแรงงานในโรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 243 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า ในช่วงเวลาดังกล่าว (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 12 โรงงาน เงินลงทุน 586.7 ล้านบาท และคนงานรวม 663 คน ประกอบด้วย

  1. โรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัด และแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 2 โรงงาน

  2. โรงงานหนังสัตว์ ขนสัตว์ เขาสัตว์ กระดูกสัตว์ หนังเทียม จำนวน 2 โรงงาน

  3. โรงงานใยแก้ว จำนวน 1 โรงงาน

  4. โรงงานทำรองเท้า หรือชิ้นส่วนของรองเท้า จำนวน 7 โรงงาน

ในขณะที่ภาพรวมโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 139.9 ล้านบาท และคนงานรวม 266 คน ได้แก่ โรงงานโรงงานหมัก ชำแหละ อบ ปนหรือบด ฟอก ขัดและแต่งสำเร็จ อัดให้เป็นลายนูน หรือเคลือบสีหนังสัตว์ จำนวน 2 โรงงาน

ทั้งนี้ ไม่ปรากฎโรงงานที่ได้รับการขยายกิจการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (ไตรมาส 2/2560_เมษายน-มิถุนายน)


รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

Share this Post:
View article: 162