โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

Keyword:     ปี 2560  อัญมณี&เครื่องประดับ  อุตสาหกรรม  เม.ย.-มิ.ย.  โรงงาน  โรงงานอัญมณี  ไตรมาส 2/2560 

โรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

ตารางที่ 1 : จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

222.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนรวม 797 โรงงาน โดยมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) สะสมจำนวน 7 โรงงาน และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) สะสมจำนวน 1 โรงงาน

ตารางที่ 2 : จำนวนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560

333.jpg

ที่มา : *กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รวบรวมและเรียบเรียง : ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

 

จากตารางที่ 2 พบว่า ภาพรวมจำนวนแรงงานสะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ณ ไตรมาส 2 ปี 2560 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนแรงงานในโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการกิจการ (ใหม่) จำนวน 725 ราย โรงงานที่ขยายกิจการ จำนวน 60 ราย และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) จำนวน 150 ราย

ทั้งนี้ ภาพรวมโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ในช่วงเวลาดังกล่าว (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ใหม่) มีจำนวน 3 โรงงาน เงินลงทุน 151 ล้านบาท และคนงานรวม 385 คน ประกอบด้วย โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี จำนวน 2 โรงงาน และโรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี จำนวน 1 โรงงาน

ในขณะที่โรงงานที่ขยายกิจการ มีจำนวน 1 โรงงาน เงินลงทุน 5.8 ล้านบาท และคนงานรวม 60 คน ได้แก่ โรงงานทำเครื่องประดับ โดยใช้เพชร พลอย ไข่มุก ทองคำ ทองขาว เงิน นาก หรืออัญมณี

และโรงงานที่จำหน่ายทะเบียนโรงงาน (ยกเลิกกิจการ) มีจำนวน 1 โรงงาน โดยมีคนงานรวม 150 คน ได้แก่ โรงงานตัด เจียระไน หรือขัดเพชร พลอย หรืออัญมณี


รวบรวมและเรียบเรียง

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 

Share this Post:
View article: 79