สัมมนา"การเพิ่มผลผลิตสีเขียว Green Productivity"

Keyword:     green productivity 

การสัมมนา “การเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

ภายใต้โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว
(Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ”

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-15.30 น.

ณ ห้องแซฟไฟร์ ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


 

กำหนดการ

09.00 - 09.30 น.      ลงทะเบียน
09.30 - 09.45 น.      สรุปผลการดำเนินโครงการฯ นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
09.45 – 10.45 น.      ประธานกล่าวเปิด/พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
10.45 – 11.00 น.      รับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.00 น.       อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และกระบวนการให้การรับรอง นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.      อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) กับมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ ดร.อาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
14.00 – 15.00 น.      “ประสบการณ์ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยในการพัฒนำผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity)” ผู้แทนบริษัทเข้าร่วมโครงการ 4 บริษัท
15.00 – 15.30 น.      รับประทานอาหารว่าง 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ)
E-mail: sonthiluk@thaitextile.org โทรศัพท์: 0 2713 5492-9 ต่อ 545 โทรสาร: 0 2713-5492 ต่อ 551

Share this Post:
View article: 100