สศอ. จับมือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนา

Keyword:     functional textile  functional textile for hospitality  meditech  technical textile  thti  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ศสอ.  สิ่งทอสมบัติพิเศษ  สิ่งทอเทคนิค  สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ 

สศอ. จับมือ THTI จัดสัมมนา Functional Textile for Hospitality and Medical Service


สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Service” ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ ศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น (ประจำปีงบประมาณ 2560) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาสิ่งทอเทคนิคในประเทศ รวมถึงแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคในอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ในระยะยาว โดยมีคุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ


คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ (ขวา) รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นอกจากนี้ภายในงานจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ  “Hospitality Industry: อุตสาหกรรมบริการคือโอกาสของการพัฒนาทางเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร 3 ท่าน ประกอบไปด้วย รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรัพย์นลิน จำกัด และผู้ช่วยรองประธานกลุ่มบริษัท เค-เฟรช ภญ.ณัฐฐา ปางมณี ที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจการตลาดบริษัท เอ็มทีเจที (ไทยแลนด์) จำกัด ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินรายการเสวนา โดย คุณพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทองานสัมมนาจัดเมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คคุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมีนโยบายผลักดันให้ประเทศเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย หรือ Thailand : Centre of Excellent Health Care of Asia” มาตั้งแต่ปี 2547 และได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาคธุรกิจบริการทางด้านการแพทย์โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มเติบโต พิจารณาได้จาก เกิดการเคลื่อนย้ายคนไข้จากต่างประเทศเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอด ในขณะที่ผลทางอ้อม ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพดีขึ้น มีการใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

“สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile)” โดยเฉพาะ Meditech (สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์) สามารถเป็นตัวเลือกสําคัญที่จะตอบโจทย์การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย ช่วยสนับสนุนการขยายตัว และยกระดับอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าการใช้งานสิ่งทอทั่วไป เช่น ชุดปลอดเชื้อสําหรับแพทย์และผู้ป่วย ผ้าม่าน/ผ้าบังเตียงแบบ Self-cleaning ในห้องผ่าตัด ผ้าปูที่นอนที่สามารถลดการเกิดแผลกดทับสําหรับผู้ป่วย เป็นต้น และหากมองต้นทุนการดําเนินการระยะยาวแล้ว การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคจะทําให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนในการดําเนินการได้ สําหรับมูลค่าสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ (Meditech) ในตลาดต่างประเทศ พบว่า ในปี 2559 มีมูลค่า 304.45 พันล้านบาท อัตราเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 3.4 และคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ในประเทศไทย มีจํานวนผู้ประกอบการ จํานวน 59 ราย มีมูลค่าการตลาดภาพรวม ประมาณ 21,259.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นทิศทางและแนวโน้มที่ดีสําหรับผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่จะลงทุนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอใหม่ๆ
 

Share this Post:
View article: 110