มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟ

Keyword:     ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟ  สิ่งทอกันลามไฟ 

มาตรฐานสิ่งทอกันลามไฟ
ยกระดับชีวิต ยกระดับอุตสาหกรรม ยกระดับประเทศ

อัคคีภัยเป็นภัยใกล้ตัวที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยจำนวนมหาศาล ตั้งแต่ปี 2532-2558 มีอัคคีภัยเกิดขึ้นกว่า 52,000 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน เสียชีวิต 1,740 คน มูลค่าความเสียหายกว่า 31,000 ล้านบาท ปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯด้วยเหตุนี้สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของสิ่งทอ  จึงลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง ความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอนามัยจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องความปลอดภัยและอนามัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ให้กับประชาชน ภาคอุตสาหกรรมและแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอในเรื่องความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล การสนับสนุนภาครัฐในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสมบัติของผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีความปลอดภัยอย่างเหมาะสม และสนับสนุนการดำเนินการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย ซึ่งสอดรับกับรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand” เร่งยกระดับมาตรฐานการจัดการสาธารณภัย พร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนทีถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดหนังสือตาม link ด้านล่าง

 

Share this Post:
View article: 95