รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนเมษายน 2560

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  ภาวะเครื่องหนัง  รองเท้าเครื่องหนัง  สถานการณ์อุตสาหกรรม  เมษายน 2560 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนเมษายน 2560 มีมูลค่า 113.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 126.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนเมษายนดุลการค้าขาดดุล 13.04 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้สี่เดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-เมษายน) มีมูลค่าการส่งออกรวม 494.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 532.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.83 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 38.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางมูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-เมษายน 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(ขยายตัว %)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนเมษายน 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 44.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.22 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 12.68 และ 18.07 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 21.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.43 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากเครื่องเดินทางอื่นๆ กระเป๋าถือ และกระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ 15.70 5.64 และ 0.35 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 47.55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 22.06 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-เมษายน 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 188.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.06 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าแตะ ลดลงร้อยละ 10.78 และ 6.13 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 88.25 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกเครื่องเดินทางอื่นๆ และกระเป๋าถือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.33 และ 4.69 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 217.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ตาราง มูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-เมษายน 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(ขยายตัว %)


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนเมษายน 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 68.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 29.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.93 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 9.24 กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 28.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 5.68

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-เมษายน 2560 พบว่า หนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่านำเข้า 277.72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 124.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติกและรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ 6.28 และ 14.27 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 131.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ ลดลงร้อยละ 2.55

 

ตลาดส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-เมษายน 2560


ที่มา : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมษายน 2560

ตลาดส่งออกและนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

         การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าของไทยไปยังตลาดต่างประเทศช่วง 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2560) พบว่า การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าไปเวียดนามและจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.15 และ 10.84 ตามลำดับ ในขณะที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และญี่ปุ่น ลดลงร้อยละ 4.11 27.08 และ 3.43 ตามลำดับ โดยหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ส่งออกไปเวียดนาม และจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.20 และ 20.08 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ตลาดส่งออกที่ขยายตัว เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 25.47 และ 31.62 ตามลำดับ สำหรับรองเท้าและชิ้นส่วน ส่งออกไปสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก และเมียนมา ลดลงร้อยละ 7.80 3.63 และ 0.82 ตามลำดับ

         การนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าจากต่างประเทศในช่วงเดียวกันนั้น หนังดิบและหนังฟอก นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.50 114.66 และ 25.99 ตามลำดับ รองเท้า นำเข้าจากเวียดนามเพิ่มขึ้น ร้อยละ 28.13 และเครื่องใช้สำหรับเดินทาง นำเข้าจากญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 25.47 และ 31.62 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทย ยังประสบปัญหาราคาวัตถุดิบ เช่น ยาง พลาสติก เคมีภัณฑ์ หนังฟอก มีราคาสูงขึ้น ปัจจุบันผู้ประกอบการจำเป็นต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) และหนังแท้จากต่างประเทศ (อัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 5) เนื่องจากไม่สามารถผลิตเองได้ และค่าแรงที่สูงขึ้น จึงทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 10-30 ซึ่งน่าจะส่งผลให้การส่งออกไม่กระเตื้องขึ้นเท่าที่ควร

 

 

 

 

 


 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

8 มิถุนายน 2560

 

Share this Post:
View article: 131