สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิคเพิ่มขึ้น

Keyword:     eu  technicaltextile  ภาวะสิ่งทอ 

Euratex เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปส่งออกสิ่งทอเทคนิค ปี 2016 ขยายตัว 2.4% หรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ผู้นำเข้ารายใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกา โดยนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของการส่งออกสิ่งทอทางเทคนิคทั้งหมด

 

การส่งออกเสื้อผ้าบุรุษจากสหภาพยุโรปคิดเป็นร้อยละ 23 ของการส่งออกเครื่องแต่งกายทั้งหมด โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำเข้าเครื่องแต่งกายบุรุษรายใหญ่ของสหภาพยุโรป แต่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 3.9

ในขณะที่มูลค่าการส่งออกเสื้อบุรุษเพิ่มขึ้นสองหลักในเกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เซอร์เบีย เม็กซิโก อิสราเอล และยูเครน เสื้อ กางเกงและเสื้อโค้ทเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งในกลุ่มเสื้อผ้าบุรุษซึ่งมีส่วนแบ่งร้อยละ 32 ร้อยละ 19 และร้อยละ 17 ตามลำดับ

 

การนำเข้าเสื้อผ้าบุรุษเพิ่มขึ้นนระหว่างปี โดยส่วนแบ่งของการนำเข้าเสื้อผ้าบุรุษ คิดเป็นมูลค่า ร้อยละ 28 หรือคิดเป็นปริมาณการนำเข้า ร้อยละ 25 ของการนำเข้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดของสหภาพยุโรป ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าเสื้อผ้าบุรุษมีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น 0.5% เช่นเดียวกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น 4.4%

 

ในปี 2016 การนำเข้าเสื้อผ้าสตรีเพิ่มขึ้นมาก โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 หรือมีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 36 ของการนำข้าเครื่องนุ่งห่มทั้งหมดของสหภาพยุโรป ตลาดนำเข้าเสื้อผ้าสตรี 3 อับดับแรกของสหภาพยุโรป คือ จีน บังคลาเทศ และตุรกี
 

ที่มา : WWW.FASHIONATINGWORLD.COM

  

Share this Post:
View article: 105