Textile Learner

Keyword:     fashion link  textile  textile learner 

Textile Learner

333.jpg

http://textilelearner.blogspot.com/

Textile Learner เป็นบล็อกสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอ้างอิงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน นักศึกษาเฉพาะทางโดยเฉาะสาขาสิ่งทอ ซึ่งบล็อคดังกล่าวนำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอแบบครบวงจร รวมทั้งข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ และความเคลื่อนไหวจากสถาบันการศึกษาด้านสิ่งทอทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะช่วยให้สามารถรับทราบถึงความเคลื่อนไหวตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลแฟชั่นและการออกแบบ ตลอดจนข้อมูลด้านเครื่องจักร ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของ ebooks

444.jpg

555.jpg

666.jpg

777.jpg

888.jpg

999.jpg

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 163