รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเท้า เดือนกุมภาพันธ์ 2560

Keyword:     นำเข้าส่งออกเครื่องหนัง  รองเท้าเครื่องหนัง  สถานการณ์  อุตสหากรรม  เดือนกุมภาพันธ์ 2560 

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่า 124.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 120.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.34 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ทำให้เดือนกุมภาพันธ์เกินดุล 4.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่งผลให้สองเดือนแรกของปี 2560 (มกราคม-กุมภาพันธ์) มีมูลค่าการส่งออกรวม 241.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.94 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 256.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ขาดดุลการค้า 15.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตาราง มูลค่าการส่งออกเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(ขยายตัว %)

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

สถานการณ์การส่งออก

เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 48.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.94 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนังและรองเท้าอื่นๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20 และ 13.73 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 22.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากเครื่องเดินทางอื่นๆ และกระเป๋าถือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.35 และ 43.34 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 53.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.45 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

 

เมื่อพิจารณาการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า รองเท้าและชิ้นส่วน มีมูลค่าการส่งออก 92.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.11 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการส่งออกรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ 7.45 เครื่องใช้สำหรับเดินทาง มีมูลค่าการส่งออก 42.28 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คงที่ร้อยละ 0.07 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากเครื่องเดินทางอื่นๆ และกระเป๋าถือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.61 และ 8.16 ตามลำดับ และหนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด มีมูลค่าการส่งออก 106.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.90 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

 

ตาราง มูลค่าการนำข้าเครื่องหนังและรองเท้า เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

(ขยายตัว %)


ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์การนำเข้า

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า การนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก มีมูลค่าการนำเข้า 61.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 29.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.82 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้ากีฬาและรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ 19.79 และ 23.45 ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 29.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 17.91 เมื่อเทียบกับเดือนกันของปีก่อน จากกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่นๆ และกระเป๋าเดินทาง ลดลงร้อยละ 7.08 และ 17.91 ตามลำดับ

การนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 พบว่า การนำเข้าหนัง มีมูลค่าการนำเข้า 124.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รองเท้า มีมูลค่าการนำเข้า 61.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการนำเข้ารองเท้าหนัง และรองเท้าทำด้วยยางหรือพลาสติก ลดลงร้อยละ 23.90 และ 15.83ตามลำดับ กระเป๋า มีมูลค่าการนำเข้า 71.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกระเป๋าถือและกระเป๋าอื่น ๆ และกระเป๋าเดินทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 และ 1.22 ตามลำดับ

 

ตลาดส่งออกและนำเข้าสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

 

ตลาดส่งออกสำคัญ

ที่มา : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมษายน 2560

 

         การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าไปยังตลาดต่างประเทศช่วง 2 เดือน (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560) พบว่า การส่งออกเครื่องหนังและรองเท้าไป เวียดนาม จีน และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.82 0.44 และ 0.36 ตามลำดับ แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดอันดับ 1 ลดลงร้อยละ 1.84 โดยหนัง ส่งออกไปเวียดนาม จีน และสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.26 6.35 และ 4.95 ตามลำดับ เครื่องใช้สำหรับเดินทาง ส่งออกไปญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.19 36.77 และ 86.46 ตามลำดับ สำหรับรองเท้า ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเมียนมา ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.00 49.18 และ 8.88 ตามลำดับ

         การนำเข้าเครื่องหนังและรองเท้าจากต่างประเทศในช่วงเดียวกันนั้น หนัง นำเข้าจากอาร์เจนตินาสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.04 49.77 และ 24.48 ตามลำดับ รองเท้า นำเข้าจากจีน ลดลงร้อยละ 22.20 แต่นำเข้าจากเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 53.40 และกระเป๋านำเข้าจากจีน อิตาลี ฝรั่งเศส และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.96 16.05 0.20 และ 29.00 ตามลำดับ

 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้า

การส่งออกสินค้าเครื่องหนังและรองเท้าของไทยคาดว่ายังหดตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา และนอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์มีการผลิตรถยนต์ลดลงทำให้ความต้องการใช้หนังเพื่อผลิตเบาะรถยนต์ลดลงตามไปด้วย อีกทั้งความต้องการใช้หนังฟอกและหนังอัดในฟิลิปปินส์และฮ่องกงลดลง จึงทำให้การส่งออกลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้การสั่งซื้อสินค้าแตกต่างจากอดีต ผู้ซื้อจะไม่มีการเก็บสต็อกสินค้าล่วงหน้า ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าเร็วขึ้น ทำให้ไม่สามารถวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ ในส่วนของตลาดในประเทศนั้นดีขึ้นกว่าปีก่อน (สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมษายน 2560)

 

 

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

24 พฤษภาคม 2560

 

Share this Post:
View article: 97