รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560

Keyword:     2017  export  import  industry  textile&clothing  กุมภาพันธ์  นำเข้าส่งออกสิ่งทอ  สถานการณ์  สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม 

รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2560

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีมูลค่า 524.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้า มีมูลค่า 410.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 ทำให้เกินดุลการค้า 114.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทำให้สองเดือนแรกของปี (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,013.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการนำเข้ามีมูลค่า 750.64 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.27 ทำให้เกินดุลการค้า 262.74 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ตารางที่ 1 แสดงมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผลิตภัณฑ์

ก.พ.-60

% YoY

ก.พ. 60

ม.ค.-ก.พ. 60

% YoY

ม.ค. – ก.พ. 60

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

524.36

2.17

1,013.38

-0.13

สิ่งทอ

338.50

8.88

641.88

6.32

1. ผ้าผืน

112.02

14.65

209.21

7.95

2. เส้นด้าย

60.61

9.69

120.35

9.04

3. เคหะสิ่งทอ

18.86

-10.21

35.97

-11.46

4. เส้นใยประดิษฐ์

57.96

2.82

113.96

6.86

5. สิ่งทออื่น ๆ

89.05

10.58

162.39

6.56

เครื่องนุ่งห่ม

185.84

-8.15

371.51

-9.60

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (กุมภาพันธ์ 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 338.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.88 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 112.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.65 จากการส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และบังกลาเทศได้เพิ่มขึ้น เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 60.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.69 ตลาดส่งออกอันดับ 1 คือ เกาหลีใต้ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40.45 และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 57.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.82 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่าส่งออก 185.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.15 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 12.15 ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และจีน โดยไทยส่งออกไปตลาดดังกล่าวได้ลดลง

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสองเดือนแรกของปีนี้ พบว่า การส่งออกสิ่งทอ มีมูลค่า 641.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผ้าผืน มีมูลค่าส่งออก 209.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.95 จากส่งออกไปเวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.97 12.86 และ 16.49 ตามลำดับ เส้นด้าย มีมูลค่าส่งออก 120.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.75 โดยส่งออกไปเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.97 และ 19.20 และเส้นใยประดิษฐ์ มีมูลค่าส่งออก 113.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.86 จากการส่งออกไปจีน เวียดนาม และบังกลาเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.58 7.95 และ 55.20 ตามลำดับ สำหรับเครื่องนุ่งห่มมีมูลค่าส่งออก 371.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.60 จากการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงร้อยละ 12.05

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ผลิตภัณฑ์

ก.พ.-60

% YoY

ก.พ. 60

ม.ค.-ก.พ. 60

% YoY

ม.ค. – ก.พ. 60

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

410.03

1.77

705.64

0.27

สิ่งทอ

238.78

-2.49

493.81

-1.37

1. ด้ายและเส้นใย

128.56

3.64

256.47

4.04

2. ผ้าผืน

110.22

-8.79

237.34

-6.61

เครื่องนุ่งห่ม

105.75

-33.07

211.82

4.30

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (กุมภาพันธ์ 2560)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนกุมภาพันธ์ 2560 พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 238.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.49 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้ายและเส้นใย มีมูลค่านำเข้า 128.56 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.64 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 110.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.79 และสำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้าเท่ากับ 105.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 33.07

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)

การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มสองเดือนแรกของปีนี้ พบว่า การนำเข้าสิ่งทอ มีมูลค่า 493.81 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าด้ายและเส้นใยเป็นมูลค่า 256.47 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 ผ้าผืน มีมูลค่านำเข้า 237.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.61 สำหรับเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่านำเข้า 211.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.30 โดยนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.54

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มช่วงสองเดือนแรก ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนและญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.34 และ 4.13 โดยสินค้าที่ส่งออกไปอาเซียนโดยส่วนใหญ่เป็นผ้าผืน และเส้นใยประดิษฐ์  ตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา และสำหรับญี่ปุ่น เส้นด้ายและเครื่องนุ่งห่มเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปมากที่สุด ในขณะที่การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปตลาดสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ลดลงร้อยละ 10.03 และ 7.43

 

แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

คาดว่าการส่งออกสิ่งทอยังขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการส่งออกผ้าผืน เส้นด้าย และเส้นใยประดิษฐ์ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากตลาดในอาเซียน อย่างเช่น เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา ด้านการนำเข้า มีการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างเช่น ด้ายและเส้นใย เช่นเดียวกับเครื่องนุ่งห่มที่นำเข้าเพิ่มขึ้นจากประเทศจีน กัมพูชา และเวียดนาม

 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

รวบรวมโดย : ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

17 เมษายน 2560

 

Share this Post:
View article: 99